Pri­ja­vi se na ta­len i osvoji 100.000 k

Svi sta­ri­ji od 15 go­di­na mo­bi­tel u ru­ke, sni­mi naj­o­ri­gi­nal­ni­ji vi­deo, po­ka­ži za­što baš ti imaš Jo­omBo­os fak­tor, uplo­adaj ga na Yo­uTu­be i če­kaj po­ziv. Pri­ja­ve tra­ju od 14. ruj­na do 22. lis­to­pa­da

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

Vi­de­ostar je tre­ću go­di­nu u po­tra­zi za mla­dim ta­len­ti­ma i oče­ku­je se ja­ko ve­lik oda­ziv. Pr­ve dvi­je se­zo­ne po­ka­za­le su se vr­lo us­pješ­ne s ob­zi­rom na vi­še od pet ti­su­ća pri­jav­lje­nih kan­di­da­ta, a ova se­zo­na ne­će bi­ti ni­šta ma­nje spek­ta­ku­lar­na. Jed­na­ko kao i na­gra­de. Jed­na bo­lja od dru­ge. Po­bjed­nik do­bi­va ugo­vor s Jo­omBo­osom u vri­jed­nos­ti od mi­ni­mal­no 100.000 ku­na! I to ni­je sve. Sni­mat ćeš vi­dea, se­ri­ja­le, pje­sme i spo­to­ve ko­ji su u Jo­omBo­oso­voj pro­duk­ci­ji, a tu su i raz­na pu­to­va­nja ko­ja Jo­omBo­os omo­gu­ću­je svo­jim yo­utu­be­ri­ma.

Na ovo lu­do na­tje­ca­nje pri­jav­lju­ju se samo naj­hra­bri­ji ko­ji su sprem­ni po­ka­za­ti svo­ju kre­ativ­nu stra­nu i pos­ta­ti no­ve Yo­uTu­be zvi­jez­de. Ne­ma ka­te­go­ri­ja ne­go se yo­utu­be­ri ocje­nju­ju pre­ma ko­li­či­ni Jo­omBo­os fak­to­ra ko­ji ima­ju. Toč­ni­je, pre­su­dit će kre­ativ­nost i sna­la­ž­lji­vost na­tje­ca­te­lja u raz­nim neo­če­ki­va­nim si­tu­aci­ja­ma.

- Ovo na­tje­ca­nje po­vra­tak je ko­ri­je­ni­ma. Mi­če­mo se od ti­pič­nog te­le­vi­zij­skog for­ma­ta te se fo­ku­si­ra­mo na Yo­uTu­be i sadržaj ko­ji je ide­alan za tu plat­for­mu - ka­že Den­nis Do­mi­an ko­me je uz Glo­ri­ju Ber­ger pri­pa­la ulo­ga struč­no- ga ko­men­ta­to­ra na­tje­ca­nja. Od svih pri­jav­lje­nih Jo­omBo­oso­vi pro­du­cen­ti će oda­bra­ti top 15, a za­tim će svat­ko od men­to­ra slo­ži­ti tim od po pet čla­no­va. Osim fi­na­lis­ta i men­to­ri se bo­re za na­gra­du jer onaj ko­ji po­bi­je­di ide sa svo­jim men­to­rom na pu­to­va­nje Eu­ro­pom kroz de­set gra­do­va.

- Naj­bit­ni­je nam je da oso­ba ne­ma sra­ma i da se do­bro sna­la­zi u kre­ativ­nim stva­ri­ma. Ži­vot yo­utu­be­ra je ži­vot u ko­jem stal­no mo­raš bi­ti u to­ku s do­ga­đa­ji­ma i mo­raš se zna­ti sna­ći u raz­li­či­tim neo­če­ki­va­nim si­tu­aci­ja­ma - ka­že re­da­telj se­ri­ja­la Fi­lip Diz­dar. LayZ, Sa­amoPe­traa i TheSi­krt ovo­go­diš­nji su men­to­ri. U sva­koj epi­zo­di Vi­de­osta­ra od njih 11 is­pa­da­ju po tri čla­na.

Oni s naj­ma­nje gla­so­va u ti­mu is­pa­da­ju iz na­tje­ca­nja. Sto­ga mo­bi­tel u ru­ke i po­ka­ži za­što baš ti imaš taj Jo­omBo­os fak­tor ko­ji tra­ži­mo uz ori­gi­nal­nost i kre­ativ­nost. Na na­tje­ca­nje se mo­žeš pri­ja­vi­ti ta­ko da sni­miš vi­deo u ko­jem ot­kri­vaš za­što bi baš ti tre­bao od­ni­je­ti ti­tu­lu najveće Yo­uTu­be zvi­jez­de, a

ka­že re­da­telj Vi­de­osta­ra Fi­lip Diz­dar i naj­av­lju­je da ih če­ka pa­kao po­bjed­nik će pot­pi­sa­ti ugo­vor s Jo­omBo­osom u vri­jed­nos­ti od mi­ni­mal­no 100.000 ku­na. Po­ka­ži nam da baš ti imaš Jo­omBo­os fak­tor ko­ji se tra­ži. - Kan­di­da­ti će ima­ti iz­a­zo­ve u ko­ji­ma se od njih tra­ži da iz­a­đu iz svo­je zo­ne kom­fo­ra. Od njih se tra­ži da ra­de ne­ke stva­ri ko­je ni­su mo­gli za­mis­li­ti da će ikad ra­di­ti - ot­kri­va Fi­lip Diz­dar te do­da­je smi­ju­ći se:

- Sve je to za­pra­vo

u svr­hu da ih se pri­pre­mi na ono što ih če­ka... pa­kao. Ove go­di­ne, ka­že Fi­lip De­ja­no­vić, poz­na­ti­ji kao The Si­krt, Vi­de­ostar će bi­ti naj­bo­lji do sa­da.

- Fo­kus se mi­če s bro­ja pre­gle­da na Yo­uTu­beu i pre­ba­cu­je se na vi­de­osa­dr­žaj, ka­rak­ter na­tje­ca­te­lja i slič­no. Mo­gu samo re­ći da ova­ko ne­što još nis­te vi­dje­li - ka­že je­dan od men­to­ra ko­ji će svoj tim gu­ra­ti u po­bje­du. - Oče­ku­jem du­plo te­žu bor­bu nas­pram pr­ve i dru­ge se­zo­ne jer sve funk­ci­oni­ra na druk­či­ji na­čin, na­tje­ca­te­lji pot­pu­no ovi­se o svo­jim spo­sob­nos­ti­ma - is­ti­če Glo­ria Ber­ger, ovo­go­diš­nja ko­men­ta­to­ri­ca ci­je­log ta­lent na­tje­ca­nja. Iako su pr­ve dvi­je se­zo­ne Vi­de­osta­ra uro­di­le plo­dom, ova se­zo­na ta­lent na­tje­ca­nja bit će još lu­đa.

Ma­ti­ja La­za­re­vić, poz­na­ti­ji kao LayZ, ina­če po­bjed­nik pr­ve se­zo­ne Vi­de­osta­ra te je­dan od men­to­ra u no­voj se­zo­ni, dao je ne­ko­li­ko sa­vje­ta svim ovo­go­diš­njim kan­di­da­ti­ma.

- Pr­vo i naj­bit­ni­je je da kva­li­te­tan yo­utu­ber tre­ba ima­ti sadržaj. Dru­go, taj sadržaj mo­ra bi­ti kva­li­te­tan i tre­će - mo­ra ima­ti kon­zis­tent­nost. Na­rav­no da je bit­na kva­li­te­ta vi­dea, no sma­tram da je naj­bit­ni­ji sadržaj. Ako imaš do­bar sadržaj, imaš gle­da-

Kan­di­da­ti će ima­ti iz­a­zo­ve u ko­ji­ma se od njih tra­ži da iz­a­đu iz svo­je kom­for­ne zo­ve i bu­du naj­kre­ativ­ni­ji

Na­tje­ca­nje je po­vra­tak ko­ri­je­ni­ma. Mi­če­mo se od ti­pič­nog te­le­vi­zij­skog for­ma­ta i fo­ku­si­ra­mo na Yo­uTu­be

go­vo­ri je­dan od struč­nih ko­men­ta­to­ra u tre­ćoj se­zo­ni Den­nis Do­mi­an

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.