T show ku­na

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

nost - tvr­di.

U pri­jaš­njim se­zo­na­ma pos­to­ja­le su ka­te­go­ri­je u ko­ji­ma su kre­ato­ri mo­gli pos­la­ti svo­ju vi­de­opri­ja­vu. Zad­nje dvi­je se­zo­ne “be­auty”, “ga­ming” i “prank” bi­le su samo ne­ke od po­nu­đe­nih, a na ovo­go­diš­njem na­tje­ca­nju kre­ato­ri do­bi­va­ju slo­bo­du da sni­me vi­deo ka­kav god že­le. Sa­da vi­še ne pos­to­ji ka­te­go­ri­ja za ko­ju se na­tje­ca­te­lji mo­gu pri­ja­vi­ti. No­va se­zo­na Vi­de­osta­ra pos­tav­lja pra­vi iz­a­zov i tra­ži one naj­kre­ativ­ni­je. Vi­deo mo­že bi­ti “be­auty”, “ga­ming”, “prank” ili “li­fes­tyle” sa­dr­ža­ja, a glaz­be­ne du­še mo­gu po­ka­za­ti ta­lent glaz­be­nim spo­to­vi­ma ili pje­va­njem.

- Ve­se­lim se po­čet­ku sni­ma­nja jer ni sa­ma ne znam što me sve oče­ku­je. Mis­lim da je de­fi­ni­tiv­no vri­je­me da cu­ra po­bi­je­di jer su one jed­na­ko vri­jed­ne i za­nim­lji­ve, a i tre­ba mi no­va Yo­uTu­be fren­di­ca - ot­kri­va Pe­tra. Jo­omBo­os fak­tor bit će pre­su­dan, sla­že se Den­nis, ko­ji do­da­je da kan­di­da­te če­ka mnoš­tvo za­ba­ve, smi­je­ha, iz­a­zo­va i za­nim­lji­vih za­da­ta­ka.

Mis­li da bi ove go­di­ne tre­ba­la po­bi­je­di­ti cu­ra jer su i one kre­ativ­ne THE SKIRT Pra­vi yo­utu­ber mo­ra ima­ti ori­gi­nal­ne ide­je, to je tajna LAYZ Po­bjed­nik pr­vog Vi­de­osta­ra ka­že da je naj­bit­ni­ji sadržajvi­dea

PE­TRA DIMIĆ Ć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.