ZA­VR­ŠIO JE RAT: STI­ŽU HELIKOPTERI

U in­ter­v­juu samo za 24sa­ta naj­a­vi­la je da će se no­va se­zo­na fo­ku­si­ra­ti na ono što se do­ga­đa na­kon ra­ta, ka­ko opet sve iz­gra­di­ti, a uvest će i no­ve li­ko­ve

24sata - Cafe 24 - - EKSKLUZIVNO -

De­ve­ta se­zo­na pos­ta­po­ka­lip­tič­ne se­ri­je o zom­bi­ji­ma “Wal­king De­ad” (“Ži­vi mr­tva­ci”) sti­že 7. lis­to­pa­da.

Rad­nja je već poz­na­ta; zom­bi­ji su pre­uze­li svi­jet, a u sre­di­štu fa­bu­le su du­bo­ke ljud­ske pri­če. Se­ri­ja ima bo­ga­tu pod­lo­gu iz stri­pa, a sce­na­ris­ti su ima­li za­da­tak da je na­do­gra­de no­vim uz­bud­lji­vim mo­men­ti­ma. Tog pos­la se uhva­ti­la no­va “še­fi­ca”, sce­na­ris­ti­ca An­ge­la Kang. Ona je pre­uze­la “kor­mi­lo” od Scot­ta Gim­plea, ko­ji je to ra­dio osam se­zo­na, od 2010. do 2018.

Kang, ko­ja se uhva­ti­la

u ko­štac s kri­ti­ka­ma da se­ri­ja pos­ta­je pre­dvid­lji­va i do­sad­na, pri­pre­mi­la je mno­ge no­vos­ti, od ko­jih is­ti­če vre­men­ski od­mak i sna­žan na­gla­sak na žen­skim li­ko­vi­ma. - Idu­ćom se­zo­nom po­čet će­mo sjaj­no no­vo po­glav­lje. Rad­nja se odvi­ja go­di­nu i pol da­na na­kon kra­ja proš­le se­zo­ne i ra­ta. U me­đu­vre­me­nu su lju­di mar­lji­vo gra­di­li svo­je za­jed­ni­ce.

Ova se­zo­na će se fo­ku­si­ra­ti na ci­vi­li­za­ci­je i ono što se do­ga­đa na­kon ra­ta. Ka­ko kre­nu­ti da­lje, ka­ko po­nov­no sve iz­gra­di­ti... Vi­djet će­te da su raz­li­či­te za­jed­ni­ce iz­gra­di­le raz­li­či­ti ka­rak­ter. To će bi­ti raz­log broj­nih kon­fli­ka­ta, ali vi­djet će­te i ka­ko se lju­di zbli­ža­va­ju dok se svi­jet oko njih ras­pa­da. Osim to­ga, pri­ro­da je ne­mi­lo­srd­na, pos­tav­lja raz­ne zam­ke za njih. U jed­nom tre­nut­ku sve što su lju­di na­pra­vi­li po­či­nje se ras­pa­da­ti - rek­la nam je ek­s­klu­ziv­no za 24sa­ta Kang. Naj­vi­še pra­ši­ne po­di­gao je pla­kat de­ve­te se­zo­ne u ko­joj glav­nu ulo­gu ima Rick (An­drew Lin­coln), ko­ji je naj­a­vio “umi­rov­lje­nje” na­kon za­vr­šet­ka se­zo­ne, i he­li­kop­ter ko­ji se vi­di u po­za­di­ni, a ko­ji je sva­ka­ko no­vi­tet za rad­nju se­ri­je. An­ge­la ni­je htje­la pre­vi­še ot­kri­va­ti o he­li­kop­te­ru ka­ko ne bi uni­šti­la do­živ­ljaj lju­bi­te­lji­ma se­ri­je, ali je rek­la da će ima­ti važ­nu ulo­gu. Za Lin­col­na je ima­la samo ri­je­či hva­le.

- Ove se­zo­ne vra­ća­mo se iz­vor­nim čvr­stim ljud­skim od­no­si­ma ko­je su gra­di­li od pr­vog da­na. Svi li­ko­vi su sjaj­ni, samo što je Rick ta­ko sna­žan i upe­čat­ljiv ka­rak­ter. Li­ko­vi po­put Mic­hon­ne, Daryla, Ca­rol ili Mag­gie će na­pre­do­va­ti. La­uren (Mag­gie) glu­mi još u jed­noj se­ri­ji, pa će­mo vi­dje­ti što će se bi­ti kad ona ode, zbog odre­đe­nih raz­lo­ga u se­ri­ji. Na­da­mo se da će se i nje­zin lik kas­ni­je na­do­gra­đi­va­ti. Do­vo­di­mo i no­ve li­ko­ve jer je to ono što se do­ga­đa i u stri­pu. Li­ko­vi su u se­ri­ji stal­no od­la­zi­li i do­la­zi­li. Rick je jak sre­diš­nji lik, s njim će­mo na­pra­vi­ti jed­nu ja­ko za­nim­lji­vu se­zo­nu do nje­go­va od­la­ska - is­pri­ča­la je Kang i do­da­la ka­ko će se­ri­ja i da­lje ima­ti osje­ćaj “sta­rog Wal­king De­ada”.

Broj epi­zo­da eki­pa se­ri­je ne že­li ot­kri­ti upra­vo zbog od­la­ska Lin­col­na ko­ji je htio da nje­go­vi fa­no­vi ima­ju pot­pun do­živ­ljaj ne­iz­vjes­nos­ti. Prem­da od­la­zi, La­uren (Mag­gie) ne­će umri­je­ti u se­ri­ji. Kang se ka­že na­da da će se ne­kad u idu­ćim se­zo­na­ma La­uren vra­ti­ti, ot­kri­va­ju­ći ta­ko mo­guć­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.