JACK REACHER: NE­MA PO­VRAT­KA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Jack Reacher, biv­ši voj­nik ko­ji je us­pješ­no za­vr­šio za­da­tak raz­bi­ja­nja lan­ca or­ga­ni­zi­ra­ne tr­go­vi­ne lju­di­ma, po­ku­ša­va saz­na­ti is­ti­nu o ve­li­koj vla­di­noj za­vje­ri ka­ko bi sprao lja­gu sa svog ime­na. Ti­je­kom bi­je­ga od za­ko­na, Jack saz­na­je is­ti­nu iz proš­los­ti ko­ja bi mo­gla pro­mi­je­ni­ti nje­gov ži­vot zauvijek.

ŽANR: AK­CI­JA, 2016., SAD REŽIJA: EDWARD ZWICK ULO­GE: TOM CRUISE ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.