DAN KA­DA JE ZEM­LJA STA­LA

FILM RTL 2 20:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Znans­tve­ni­ci pri­mi­je­te objekt ko­ji se ve­li­kom br­zi­nom iza Ju­pi­te­ro­ve or­bi­te pri­mi­če Zem­lji te pre­vi­đa­ju da će se nje­gov udar sa Zem­ljom do­go­di­ti na po­dru­čju Man­hat­ta­na, sna­gom ko­ja mo­že uni­šti­ti sav ži­vot na pla­ne­ti. SAD od­mah oku­pi sku­pi­nu znans­tve­ni­ka, uklju­ču­ju­ći dr. He­len Ben­so­ni nje­zi­nog pri­ja­te­lja dr. Mic­ha­ela Gra­ni­era, s na­mje­rom da osmis­le plan ko­ji će spa­si­ti ljud­ski rod. No ka­ko se pri­bli­ža­va Zem­lji, objekt po­la­ko us­po­ri te sta­ne iz­nad Cen­tral par­ka i po­ka­že se kao ogro­man sve­mir­ski brod. Sfe­ru ubr­zo okru­že po­li­cij­ske i voj­ne sna­ge. Iz sfe­re iz­a­đe Kla­atu, a He­len mu kre­ne u su­sret, no usred ka­osa voj­ska otva­ra palj­bu pre­ma iz­van­ze­malj­cu.

★★★ ★★ ŽANR: ZF, 2008., SAD REŽIJA: SCOTT DERRICKSON

ULO­GE: KEANU RE­EVES, JEN­NI­FER CON­NEL­LY

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.