ZVJEZDANE STA­ZE: U TAMI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ka­da po­sa­da En­ter­pri­sea bu­de po­zva­na da se vra­ti ku­ći, ot­kri­je da je ne­za­us­tav­lji­va si­la stra­ha unu­tar vlas­ti­tih re­do­va ra­zo­ri­la flo­tu i sve što ona pred­stav­lja, os­ta­viv­ši naš svi­jet u kriz­nom sta­nju. Od­lu­čan da pod­mi­ri osob­ne ra­ču­ne, ka­pe­tan Kirk po­ve­de lov u rat­nu zo­nu ka­ko bi za­ro­bio oruž­je ma­sov­nog uni­šte­nja u li­ku jed­nog čo­vje­ka.

ŽANR: ZF, 2013., SAD REŽIJA: J.J. ABRAMS ULO­GE: CHRIS PINE, ZOE SALDANA, Z. QUINTO ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.