DOMOVINA

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 16. 9. PROGRAM - -

Car­rie saz­na­je da je Se­kou vo­zio kom­bi ko­ji je eks­plo­di­rao u sre­di­štu Man­hat­ta­na i ubio dvo­je, a ra­nio de­set­ke lju­di. Car­rie se žu­ri za­šti­ti­ti iz­vor u NSA-i ko­ji joj je dao snim­ku FBI-a za­hva­lju­ju­ći ko­joj je Se­kou pu­šten. U gra­du je pro­gla­še­no kriz­no sta­nje pa Eli­za­beth Ke­ane odve­du na ne­poz­na­tu lo­ka­ci­ju i odvo­je od su­rad­ni­ka. Za to vri­je­me no­vi­na­ri i pro­s­vjed­ni­ci na­hru­pe pred Car­ri­en dom jer je objav­lje­no da je ona bi­la u ti­mu ko­ji je bra­nio Se­ko­ua.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.