NO­VI­NE

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 16. 9. PROGRAM - -

Šef po­li­ci­je Nar­del­li (Alen Li­ve­rić) ni­je us­pio spri­je­či­ti hap­še­nje gan­g­s­te­ra Bu­ba­la. Bu­ba­lo za­vr­ša­va u za­tvo­ru, u is­toj će­li­ji s Ma­ri­jom Kar­du­mom. Bu­ba­lo­vi lju­di pre­mla­te Nar­del­li­ja pa on od An­dre­ja Ma­rin­ko­vi­ća, svog ku­ma i glas­no­go­vor­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka To­ma­še­vi­ća tra­ži da mu od še­fa is­pos­lu­je za­šti­tu. Iako os­ta­je u do­brim od­no­si­ma s no­vim sta­rim ured­ni­kom “Novina” Vi­do­vom, Ni­ko­la Mar­tić od­bi­ja za­mje­nič­ko mjes­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.