FILM­SKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 17. 9. PROGRAM - -

HBO

11:45 Warm Sprin­gs 13:45 Zvi­jez­da 15:10 Borg/McEn­roe 17:00 Sa­jam ta­šti­ne 17:50 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XV 18:20 Skri­ve­na lje­po­ta 20:00 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area II 21:00 Igra­či IV 21:30 Ne­si­gur­na III 22:00 Kin­g­sman: Zlatni krug 00:20 Pat­ti Ca­ke$

HBO 2

06:00 Ne­što po­put lju­ba­vi 07:50 Pre­bro­ja­va­nje 09:45 Storm 11:30 Ava­tar 14:10 Mla­di Shel­don 14:30 Mi­li­jar­de III 15:35 Thor: Svi­jet ta­me 17:25 Me­ri­da Hra­bra 19:00 Šest II 19:45 Bla­de Run­ner 2049 22:25 Pan­dže 23:15 Go­mo­ra III 00:00 Go­mo­ra III, 00:50 Paz 02:45 Bla­de Run­ner 2049

CINESTAR TV

09:00 Ne­ka glaz­ba ne utih­ne

10:55 Ro­bo­sa­pi­en Cody

12:40 Su­mrak sa­ga: Po­mr­či­na 15:00 Div­lja vož­nja 17:10 Pe­li­ka­no­va krv 19:00 Pu­ko­ti­na 21:00 Pr­vi put 22:45 Op­se­si­ja

00:50 Grad kri­mi­na­la, 1997, krim., SAD R: John Ir­vin

FOX CRIME

10:30 Navy CIS 11:20 Tran­s­por­ter 12:15 Umor­stva u Mid­so­me­ru 14:15 Sher­lock 16:05 Dvo­jac 17:10 Bez tra­ga 18:10 Eki­pa za oče­vid 20:05 Tran­s­por­ter 21:00 Navy CIS 22:00 Juž­njač­ka kra­lji­ca

CINEMAX

06:00 Pus­to­lo­vi­ne u dr­žav­noj ško­li 07:25 Do­bro za lo­šim 09:05 Sa­ljut-7 11:05 Ma­li ve­li­ki svi­jet 13:20 Pe­te­ro­vi pri­ja­te­lji 15:05 Hej 16:40 Do­bro za lo­šim 18:20 Mo­ja čis­ta zem­lja 20:00 Tvrt­ka 22:35 Pi­ja­ni uči­telj

FOX LI­FE

12:00 An­na i kralj 14:45

Obo­ža­vaj ili pro­daj 15:15

De­set go­di­na mla­đi: SAD 16:10 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 17:05 Mla­di i glad­ni 18:00 Kra­ljev­ska obi­telj 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Uvod u ana­to­mi­ju 21:00 Spe­ci­ja­li­zant 22:00 Sa­nja­re­nje

EPIC DRA­MA

15:20 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 16:15 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 17:45 Ho­tel Grand 18:30 Fran­cu­sko se­lo 19:20

De­tek­tiv Mur­doch 20:05

Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher

21:00 Že­ne iz Blet­c­hleyja

22:30 Blud­ni­ce

TV 1000

06:05 Ko­rak do sla­ve 08:05

Ne­ka dru­ga lju­bav 09:50

Pred­sjed­ni­kov čo­vjek 2 11:20

Ka­kav otac ta­kav sin 13:00 Ka­te i Le­opold 14:55 Em­ma 16:55 Obi­telj­ska pra­vi­la 18:45 Mam­ma Mia! 20:30

Lju­bi­mi­ca Ame­ri­ke 22:10 Ne­vo­lje u ra­ju 00:00 Mrak film 01:25 Mrak mrak film (2001.) 02:45 Mrak film 3

KINO TV

06:00 Ne­iz­vjes­na bit­ka 08:00 Sve je u lo­vi 10:00 Tr­či dje­ča­če tr­či 12:00 Bo­ris bez Be­atri­ce 14:00 Ma­tu­ra 16:10 Oteta 18:05 Ubo­ji­ta Ja­ne 20:15 Sr­ca s ožilj­kom 22:40 It­ha­ca 00:15 Mu­če­ni­ce 02:00 Ubo­ji­ta Ja­ne 03:45 Sr­ca s ožilj­kom

SE­RI­JA EPIC DRA­MA22:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.