GOSPODAR VJEN­ČA­NJA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Do­ug Har­ris aso­ci­ja­lan je čo­vjek ko­ji se na­đe u ve­li­kom pro­ble­mu. Pri­bli­ža­va se dan nje­go­vog vjen­ča­nja, a on još uvi­jek ne­ma ku­ma. Dva tjed­na do že­nid­be s dje­voj­kom nje­go­vih snova od­lu­či po­tra­ži­ti po­moć Jim­myja Cal­la­ha­na, vlas­ni­ka tvrt­ke ko­ja osi­gu­ra­va laž­ne ku­mo­ve i sve po­treb­no za pra­vu svad­bu.

ŽANR: KOMEDIJA, 2015., SAD REŽIJA: JEREMY GARELICK ULO­GE: KEVIN HART, JOSH GAD ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.