LI­GA PR­VA­KA: RE­AL MA­DRID - ROMA

PREPORUKA DA­NA HTV 2 20:50

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 18. 9. PROGRAM - -

Spek­takl! Na San­ti­ago Ber­na­beu sti­že Roma, mom­čad ko­ja je s Re­alom u po­vi­jes­ti odi­gra­la sen­za­ci­onal­ne utak­mi­ce. Pri­mje­ri­ce, kao ona u ožuj­ku 2008., ka­da su Ra­ula, Gu­ti­ja i Ro­bin­ha sru­ši­li Tad­dei i Mir­ko Vu­či­nić. Na Ber­na­beu sti­že i Fran­ces­co Tot­ti, je­di­ni igrač ko­ji je od­bio po­nu­du Re­ala. Čel­ni­ci Ma­dri­đa­na nu­di­li su mu ‘bi­an­co’ ček, samo je tre­bao upi­sa­ti iz­nos, no Tot­ti je od­bio. - Roma je mo­ja obi­telj. Jes­te li ču­li ikad da je net­ko na­pus­tio si­ro­maš­ne ro­di­te­lje ka­ko bi ži­vio s bo­ga­tim stran­ci­ma - od­go­vo­rio im je Tot­ti.

I sto­ga će danas ima­ti po­seb­no mjes­to u VIP lo­ži. S Ro­mom sti­že i An­te Ćo­rić, ko­ji bi mo­gao pr­vi put za­igra­ti pro­tiv Mo­dri­ća, ido­la iz dje­tinj­stva. Uh, ka­kav će to bi­ti spek­takl. Bit će go­lo­va, ne bri­ni­te, ove dvi­je mom­ča­di ni ne zna­ju dru­ga­či­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.