FILM­SKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA, 19. 9. PROGRAM - -

HBO

09:50 Char­li­eje­vi an­đe­li 11:30 Štrum­p­fo­vi: Skri­ve­no se­lo 13:00 Stol za lu­ze­re 14:30 Chips 16:15 Go­mo­ra III 16:55 Go­mo­ra III 17:45 Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 20:00 Borg/ McEn­roe 21:45 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area II 22:50 Šest II 23:35 Ta­len­ti­ra­ni gos­po­din Ri­pley

HBO 2

08:05 Vi­dim samo te­be 09:55 Tran­sfor­mers: Po­s­ljed­nji vi­tez 12:30 Mla­di Shel­don 12:55 Mi­li­jar­de III 13:55 Ra­to­vi zvi­jez­da: Po­s­ljed­nji Je­di 16:25 Pi­le moje 18:05 Sa­jam ta­šti­ne 19:00 Dvoj­nik 19:55 Dvoj­nik 20:50 He­at­he­ri­ce, ep. 3 21:30 El­le 23:40 Cas­tle Rock 00:30 Ash pro­tiv zlih mr­tva­ca III

CINESTAR TV

09:00 Iz­miš­lje­ni zlo­čin 11:15

Dr­žav­ni ne­pri­ja­telj br.1 13:20 Pr­ko­se­ći smr­ti 15:10 Step Up 3 17:10 Dr­žav­ni ne­pri­ja­telj br. 1 – Dru­gi dio 19:35 Ja­cu­zzi Ex­press 21:25 Su­sre­ti če­t­vr­te vr­ste 23:15 De­vet ži­vo­ta 01:20

Adre­na­lin: Pu­nom sna­gom

FOX CRIME

12:15 Ni­jan­se pla­ve 13:10 Smrt u ra­ju 14:15 Bro­kenwo­od­ski mis­te­ri­ji 16:05 Dvo­jac 17:10 Bez tra­ga 18:10 Eki­pa za oče­vid 19:10 Eki­pa za oče­vid 20:05 Tran­s­por­ter 21:00 Navy CIS 22:00 Ins­tin­kt

CINEMAX

07:40 Iqa­lu­it 09:25 Ma­li ve­li­ki svi­jet 11:40 Lom­lji­vo srce 13:20 O, Lucy! 14:55 Hra­bri New Jer­sey 16:25 Iqa­lu­it 18:05 Chi­ca­go 20:00 Ču­do s Hud­so­na 21:35 U div­lji­ni 00:00 Kum 2 03:20 6. a 04:25 Dje­voj­ke iz Ber­li­na

FOX LI­FE

13:50 Juž­njač­ko srce 14:45 Obo­ža­vaj ili pro­daj: Van­co­uver

15:15 Ame­rič­ki top-mo­del

16:10 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 17:05 Mla­di i glad­ni 18:00 Kra­ljev­ska obi­telj 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Uvod u ana­to­mi­ju 21:00 Spe­ci­ja­li­zant 22:00 Ri­ver­da­le

EPIC DRA­MA

15:15 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 16:10 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 17:40 Ho­tel Grand 18:25 Fran­cu­sko se­lo 19:20 De­tek­tiv Mur­doch 20:05 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 Li­ni­ja raz­dva­ja­nja 21:50 Tu­do­ri 22:40 Blud­ni­ce

TV 1000

06:30 U ono do­ba 08:30 200 ci­ga­re­ta 10:10 Obi­telj­ska pra­vi­la 12:00 Za­ča­ra­na El­la 13:35 Is­ti­na o lju­ba­vi 15:10 Od­bje­gla ne­vjes­ta 17:05 Je­sen u New Yor­ku 18:50 Lju­bi­mi­ca Ame­ri­ke 20:30 Ma­ri­ja An­to­ane­ta 22:30 He­at­he­ri­ce 00:10 Ubo­ji­ca me­kog sr­ca 01:45 Ko­rak do sla­ve 03:45 Bra­ća Blu­es

KINO TV

06:00 Već mi ne­dos­ta­ješ 08:00 Pri­je sve­ga Mi­les 10:00 Dok smo sa­nja­li 12:00

Ne­poz­na­ta dje­voj­ka 14:00 Obo­ža­va­te­lji 16:00 Ge­ni­jal­ni mla­di um 18:05 Div­lje fan­ta­zi­je 20:15 Ne­oče­ki­va­na lju­bav 22:05 Sre­tan kraj 00:00

Glas­ni­je od bom­bi

FILM TV 100020:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.