FILM­SKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 20. 9. PROGRAM - -

HBO

07:45 Spy Kids-3D 09:10

Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 11:20 Wall-E 13:00 Borg/ McEn­roe 14:45 Po­noć­ni spe­ci­jal 16:40 Co­co i ve­li­ka tajna 18:25 Pan­dže, ep. 6 19:15

Slav­na i za­ljub­lje­na II 20:00

Pre­ve­li­ki da pro­pad­nu 21:40 Opasni sin 23:05 Equ­ili­bri­um

HBO 2

09:35 Bam­bi 10:45 Di­je­te u vre­me­nu 12:20 Mla­di Shel­don 12:40 Mi­li­jar­de III 13:35 Krš i lom 15:15 Lu­da dje­vo­jač­ka 16:55 Bez obve­za IV 18:00 Igra­či IV 18:30 Ne­si­gur­na III 19:00 Spi­der-Man: Po­vra­tak ku­ći 21:10 Moje naj­dra­že vjen­ča­nje 22:40 Šest II 23:25 Bi­je­lo II 00:10 127 sa­ti

CINESTAR TV

09:00 Deč­ki i cu­re 11:00

Dr­žav­ni ne­pri­ja­telj br. 1 – Dru­gi dio 13:25 Ja­cu­zzi Ex­press 15:15 Su­sre­ti če­t­vr­te vr­ste 17:10 Pr­va lju­bav 18:55 Slučajni pred­sjed­nik 21:00 Na za­mje­ni 22:50 Uljez 00:40

Tra­ga­či, 1994, komedija, SAD

FOX CRIME

12:15 Ins­tin­kt 13:10 Smrt u ra­ju 14:15 Bro­kenwo­od­ski mis­te­ri­ji 16:05 Dvo­jac 17:10 Bez tra­ga 18:10 Eki­pa za oče­vid 20:05 Tran­s­por­ter 21:00 Navy CIS 22:00 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 23:00 Smrt u ra­ju

CINEMAX

07:30 Star­sky i Hut­ch 09:10 Chi­ca­go 11:00 U div­lji­ni 13:25 Ču­do s Hud­so­na 15:00 Pu­šte­ni s lan­ca 16:35 Star­sky i Hut­ch 18:15 San za ži­vo­tom J. M. Bar­ri­eja 20:00 Ra­zum i osje­ća­ji 22:15 Le­de­ni čo­vjek 23:50 Vri­je­me po Gre­enwic­hu

FOX LI­FE

13:50 Juž­njač­ko srce 14:45 Obo­ža­vaj ili pro­daj: Van­co­uver

15:15 Ame­rič­ki top-mo­del

16:10 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 17:05 Mla­di i glad­ni 18:00 Kra­ljev­ska obi­telj 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Spe­ci­ja­li­zant 22:00 19. pos­ta­ja

EPIC DRA­MA

16:10 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 17:40 Ho­tel Grand 18:25 Fran­cu­sko se­lo 19:15

De­tek­tiv Mur­doch 20:05

Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 22:30 Li­ni­ja raz­dva­ja­nja 23:20 Blud­ni­ce

TV 1000

07:00 Bre­aking Bro­ok­lyn

08:40 Ne­ka dru­ga lju­bav 10:25 Ka­te i Le­opold 12:20 Lju­bav po pro­pi­si­ma 13:45 Ta­ta u ak­ci­ji 15:15 Ku­ća od stak­la 17:00 Slučajni svje­dok

18:30 Ti mi la­žeš naj­bo­lje 20:30 Lo­vi­na 22:05 Mir­ni Ame­ri­ka­nac 23:45 Urot­ni­ci

01:30 Kad stranac na­zo­ve

02:55 Mrak film

KINO TV

06:00 Glas­ni­je od bom­bi 08:00 Sre­tan kraj 10:00 Toč­no u me­tu 12:00 No­vos­ti s pla­ne­te Mars 14:00 Gdje je Fred? 16:00 Vo­lio bih da sam ov­dje 18:00 Ži­vot na koc­ki 20:15 Pos­li­je olu­je 22:15 Ži­vot i smrt Da­na El­do­na 00:15 Ash­by 02:00 Ži­vot na koc­ki

FILM HBO23:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.