GRANTCHESTER

Sra­me­ž­lji­vi ka­pe­lan i nje­go­va lju­bav na­đu se u cen­tru po­zor­nos­ti ti­je­kom pljač­ke po­šte

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Sid­ney Cham­bers na­kon te­ških do­ga­đa­ja zad­njih tje­da­na pi­je vi­še ne­go ikad i za­ne­ma­ru­je sve­će­nič­ke duž­nos­ti. Gđa Ma­gu­ire i Le­onard smiš­lja­ju ka­ko će iz­vu­ći pri­ja­te­lja iz ne­vo­lje dok ne bu­de pre­kas­no.

Sid­ney ni­je im­pre­si­oni­ran ugi­nu­lom pti­com ko­ju na­đe u žup­nom dvo­ru. Ali kad se ugi­nu­le pti­ce po­ja­ve i na mjes­tu dvi­ju ne­dav­nih smr­ti, za­bri­ne se.

Utak­mi­ca kri­ke­ta zbli­ži se­lja­ne, ali su­kob iz­me­đu ka­pe­ta­na i uda­ra­ča Pa­kis­tan­ca ot­kri­je na­pe­tos­ti. Kad se mom­čad otru­je hra­nom, samo se uda­rač ne opo­ra­vi. Sid­ney shva­ća da mu taj­ne ni­su si­gur­ne kao što se na­dao.

Kad se Le­onard za­tek­ne u po­šti u vri­je­me pljač­ke, sra­me­ž­lji­vi ka­pe­lan i no­va lju­bav na­đu se u sre­di­štu po­zor­nos­ti. Dok Ge­or­die is­tra­žu­je pljač­ka­še te slič­nost s Bon­nie i Clyde­om, Sid­neya pri­vu­če mla­da že­na za­rob­lje­na u ži­vo­tu u pred­gra­đu iz ko­jeg že­li odav­no po­bje­ći.

Smrt že­ne u tvor­ni­ci pri­pi­su­je se ne­sret­nom slu­ča­ju dok Ge­or­die ne ot­kri­je tra­go­ve za­ta­ška­va­nja. No pri­bli­ža­va se go­diš­nji po­li­cij­ski bal i do­ga­đa­ji pos­ta­ju kri­tič­ni­ji ka­ko se pri­vat­ni ži­vo­ti Ge­or­di­eja, Le­onar­da, gđe Ma­gu­ire i Sid­neya po­či­nju ras­pa­da­ti.

UTO­RAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.