LU­CI­FER

Ame­na­di­el i Lin­da će ob­z­na­ni­ti ve­zu, a El­lin brat sum­nji­vac je u slu­ča­ju za uboj­stvo

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Go­di­ne 2011. Lu­ci­fer na­pu­šta pa­kao i od­la­zi u Los An­ge­les. U me­đu­vre­me­nu Chloe i Dan is­tra­žu­ju uboj­stvo MMA bor­ca Ai­de­na Scot­ta.

Na­kon što se ot­kri­je pra­vi Pi­er­ce­ov iden­ti­tet, Lu­ci­fer po­ku­ša­va do­ku­či­ti nje­go­ve mo­ti­ve. Ka­ko bi pris­kr­bio Chlo­enu po­moć u is­tra­zi Pi­er­cea, Lu­ci­fer da­je sve od se­be da joj po­mog­ne ri­je­ši­ti uboj­stvo pro­fe­si­onal­nog da­ska­ša. U me­đu­vre­me­nu Ame­na­di­el ima zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma.

Kad pro­izvo­đa­ča “ec­s­tasyja” ko­ji je ujed­no i nas­tav­nik ke­mi­je pro­na­đu ubi­je­nog u pred­gra­đu Los An­ge­le­sa, Lu­ci­fer i Pi­er­ce kre­ću na taj­ni za­da­tak u po­tra­zi za ubo­ji­com. U me­đu­vre­me­nu Ma­ze osje­ti priv­lač­nost pre­ma oso­bi ko­ju je ne­koć pre­zi­ra­la, a Char­lot­te ne­što ot­kri­je.

UTO­RAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK

Chlo­ena i Lu­ci­fe­ro­va is­tra­ga uboj­stva krad­ljiv­ca di­ja­ma­na­ta iz­nje­dri El­li­na bra­ta kao glav­nog osum­nji­če­nog, pa El­la an­ga­ži­ra neo­če­ki­va­nog sa­vez­ni­ka. Lin­da je uz­ru­ja­na kad joj se Char­lot­te obra­ti za po­moć, a de­tek­tiv Pi­er­ce ob­z­na­ni svoj pro­blem s Ame­na­di­elom.

Spi­sa­te­lji­cu pro­na­đu ubi­je­nu, a Lu­ci­fer i Chloe ot­kri­va­ju da se nje­zi­ne knji­ge te­me­lje na stvar­nim oso­ba­ma iz proš­los­ti pa se mo­ra­ju uba­ci­ti na go­diš­nji­cu ma­tu­re ka­ko bi uhva­ti­li ubo­ji­cu. Ame­na­di­el i Lin­da raz­ma­tra­ju ka­ko ob­z­na­ni­ti svo­ju ve­zu.

PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.