Naj­te­ži kan­di­da­ti do sa­da: Svi su pla­ka­li na pr­vom va­ga­nju

Na­tje­ca­te­lji no­ve se­zo­ne ‘Ži­vo­ta na va­gi’ pu­no su te­ži od svo­jih pret­hod­ni­ka iz dru­ge se­zo­ne, Mu­ke i su­ze no­vih kan­di­da­ta pra­ti­te na RTL-u od 15. ruj­na

24sata - Cafe 24 - - TREĆA SEZONA - Pi­še: RAMONA ŠČURIC

Nad sud­bi­na­ma osam­na­es­te­ro lju­di ko­ji su se pri­ja­vi­li u show ka­ko bi smr­ša­vje­li čak ni vo­di­te­lji­ca Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić ni­je mo­gla za­dr­ža­ti su­ze.

Tre­ća se­zo­na “Ži­vo­ta na va­gi” do­no­si pu­no ve­će iz­a­zo­ve za tre­ne­re. Pri­ja­vi­lo se vi­še od 2000 lju­di, a samo je ne­ko­li­ci­na do­bi­la ži­vot­nu pri­li­ku. Emi­si­ja po­či­nje 15. ruj­na od 20 sa­ti na RTL-u.

- Da bih su­dje­lo­va­la u showu, ri­ski­ra­la sam sve. Da­la ot­kaz, po­vje­ri­la di­je­te maj­ci, ulo­ži­la sve što imam da pre­okre­nem i spa­sim si ži­vot. Mo­ja je ko­nač­na od­lu­ka bi­ti že­na ko­ja ni­kad vi­še ne­će spus­ti­ti gla­vu pred ne­kim zbog deb­lji­ne - ka­že Fi­lo­me­na Ro­glić (31) iz Ma­kar­ske. Ima 145 ki­lo­gra­ma i sa­mo­hra­na je maj­ka či­ji je ro­đak proš­le go­di­ne pre­mi­nuo zbog bo­les­ti uz­ro­ko­va­ne deb­lji­nom. Naj­mla­đi na­tje­ca­telj Do­ma­goj San­to ima 18 go­di­na i 155 ki­lo­gra­ma ko­ji mu ote­ža­va­ju sva­kod­nev­ne rad­nje. Naj­ve­ća mu je že­lja iz­gu­bi­ti do­volj­no ki­lo­gra­ma da mo­že na­po­kon sjes­ti u auto­mo­bil.

- Ne mo­gu si ku­pi­ti odje­ću u sva­kom du­ća­nu, sve mi je ti­jes­no. Ne mo­gu se kre­ta­ti kao što bih htje­la, samo gle­dam gdje ću sjes­ti - priz­na­la je Bi­ser­ka Mi­ku­lan­dra (31) iz Ši­be­ni­ka, ko­ja će ta­ko­đer po­ku­ša­ti sma­nji­ti svo­ju te­ži­nu od 130 kg. Alen Abra­mo­vić (45) iz Za­gre­ba po za­ni­ma­nju je tr­go­vač­ki put­nik, a mo­tiv za pri­ja­vu u show bio je taj što že­li pro­mi­je­ni­ti ži­vot ko­ji mu je s nje­go­vih 165 ki­lo­gra­ma “oko­van”.

- Že­lio sam nas­ta­vi­ti tre­ni­ra­ti ru­ko­met, ali pres­tao sam zbog bri­ge i ki­lo­gra­ma - re­kao je Luka Smo­ljo (27), ko­ji stra­hu­je za zdrav­lje jer se bo­ji da mu 151 ki­lo­gram ne bu­de do­pu­štao da sa­mos­tal­no ho­da. Ži­vot­ni san Ire­ne Šte­tić An­drin (36) jed­nos­ta­van je, ona samo že­li za­ple­sa­ti, što sa 130 kg tre­nu­tač­no ne mo­že iz­ves­ti. Ivan Ma­tas (25) iz So­li­na po stru­ci je elek­tro­teh­ni­čar te ima že­nu i ma­le­nu kćer. Ka­ko bi se po­nov­no mo­gao s njom igra­ti, mo­ra se bo­ri­ti sa svo­jih 155 ki­lo­gra­ma. Ko­li­ko pre­ko­mjer­na te­ži­na utje­če na zdrav­lje, po­ka­zu­je i strah Jo­si­pe Lo­pac (25) da, ako nas­ta­vi ži­vje­ti sa 146 ki­lo­gra­ma, ni­kad ne­će mo­ći ro­di­ti. Du­brov­čan­ka Ke­ti Ćur­vi­la (44) do 138 kg do­gu­ra­la je na­kon

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.