Zbo­gom, te­le­vi­zi­jo, do­bro ju­tro, ma­ne­ken­ska ka­ri­je­ro

Vo­di­te­lji­ca ‘Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska’ za­si­ti­la se no­vi­nar­stva, pro­naš­la se u ma­ne­kens­tvu, na­kon sni­ma­nja naj­dra­že joj je os­la­di­ti se čvar­ci­ma, a u bu­duć­nos­ti se že­li oku­ša­ti u zna­nos­ti na sve­uči­li­štu

24sata - Cafe 24 - - TV LICE -

Že­lim po­kre­nu­ti re­vo­lu­ci­ju, za­to sam pris­ta­la sta­ti pred objek­tiv, a naj­za­bav­ni­ji dio je taj što me nit­ko ni­je pre­poz­nao, rek­la je Ma­ri­na Me­dved Pu­lić (40). Vo­di­te­lji­ca na jav­noj te­le­vi­zi­ji uglav­nom vo­di obi­telj­ske, obra­zov­ne i in­for­ma­tiv­ne emi­si­je, a u svo­jim če­tr­de­se­tim go­di­na­ma pro­naš­la se u ma­ne­kens­tvu.

- Pri­ja­te­lji­ca me pi­ta­la bi li htje­la po­zi­ra­ti za nje­zin brend i ta­ko sam upa­la u mo­de­ling. Ni­je is­klju­če­no da to ne­ću po­no­vi­ti - objas­ni­la je Ma­ri­na, ko­ja na­kon 18 go­di­na ra­da na te­le­vi­zi­ji pla­ni­ra zauvijek na­pus­ti­ti no­vi­nar­sku ka­ri­je­ru.

- Doš­lo je vri­je­me da se opros­tim od to­ga. Pri­je je pos­to­ja­la ve­li­ka mo­ti­va­ci­ja i žar, ali s tim raz­dob­ljem je sa­da go­to­vo - iz­ja­vi­la je Me­dved, ko­ja se, osim mo­de­lin­ga, že­li oku­ša­ti i u zna­nos­ti.

- U dalj­njoj bu­duć­nos­ti se vi­dim na sve­uči­li­štu, za­pra­vo že­lim po­nov­no uči­ti. No što ću ra­di­ti iz­me­đu te­le­vi­zi­je i zna­nos­ti, to će­te tek doz­na­ti - rek­la je.

Na fo­to­gra­fi­ja­ma na ko­ji­ma je po­zi­ra­la je dos­lov­no ne­pre­poz­nat­lji­va. Ko­le­ge s te­le­vi­zi­je ni­su shva­ti­li da se ra­di o njoj sve dok se ni­su ma­lo bo­lje za­gle­da­li.

- Mo­de­ling je moje slo­bod­no vri­je­me, od te­le­vi­zi­je sam do­bi­la odo­bre­nje jer nig­dje ni­sam pot­pi­sa­na kao vo­di­te­lji­ca, a i u kraj­njem slu­ča­ju, nit­ko me ni­je ni pre­poz­nao - objas­ni­la je Pu­lić.

Kao ma­ne­ken­ki je­di­no joj je pro­blem hra­na. Ne smi­je jes­ti ni­šta pri­je sni­ma­nja, ali su je za­to pos­li­je sni­ma­nja če­ka­li čvar­ci.

- Moj Ins­ta­gram pro­fil je moj is­puš­ni ven­til. Ta­mo ne pi­še ni gdje ra­dim i on­dje sam uglav­nom samo ja i even­tu­al­no ne­ke si­tu­aci­je ko­je ja­ko obi­lje­že moj ži­vot - priz­na­la je no­vi­nar­ka.

Od po­čet­ka ra­da na te­le­vi­zi­ji du­go se bo­ri­la s “vje­tre­nja­ča­ma” ka­ko bi je na­po­kon oz­bilj­no shva­ti­li.

- Ja sam ta­mo bi­la vo­lon- ter­ski, ma­la ko­ja no­si ka­vu, ko­le­gi­ca­ma ra­dim ste­no­gra­me, od­la­zim na sni­ma­nja gle­da­ti is­kus­ni­je ko­le­gi­ce ka­ko ra­de... Tr­no­vit put, ali is­pla­tiv - is­pri­ča­la je vo­di­te­lji­ca. Jav­nost ju je pri­mi­je­ti­la u ve­ćoj mje­ri tek kad je na­pra­vi­la “skan­dal” na jav­noj te­le­vi­zi­ji. Na­ime, Ma­ri­na je u emi­si­ji ugos­ti­la no­vi­na­ra-is­tra­ži­te­lja Igo­ra Vu­ki­ća ko­ji je iz­ja­vio da je Ja­se­no­vac bio rad­ni lo­gor u ko­jem ni­je bi­lo ma­sov­nih uboj­sta­va. Kao vo­di­te­lji­ca te emi­si­je ni­je re­agi­ra­la na nje­go­ve iz­ja­ve pa ju je ve­ći­na lju­di zbog to­ga osu­di­la i kri­ti­zi­ra­la.

- Ja sam svo­ju pri­ču s Ja­se­nov­cem na­pi­sa­la u svom obra­ća­nju pre­ko pi­sma jav­nos­ti i me­di­ji­ma. Od to­ga tre­nut­ka me­ni je stvar­no sve­jed­no vi­še tko je, ka­ko i za­što što shva­tio. Ja sam za­vr­ši­la svo­ju pri­ču - priz­na­la je Me­dved Pu­lić. Na­kon što je ro­di­la si­na Jo­si­pa (4) od­lu­či­la je bi­ti pot­pu­no svo­ja.

Vi­še se ni­je po­ku­ša- va­la svi­ma svi­dje­ti.

- Kad mi se di­je­te ro­di­lo, oti­šao mi je i taj zad­nji fil­tar ko­ji sam no­si­la. Sad sam bez dlake na je­zi­ku, a ko­le­ge su mi priz­na­li da mi ni­kad ni­je us­pje­lo svi­ma se svi­dje­ti jer ja jed­nos­tav­no ne mo­gu bi­ti ljup­ka oso­ba - rek­la je Ma­ri­na. Kao no­vi­nar­ka sa sko­ro 20 go­di­na is­kus­tva ni­kad ni­je ima­la pri­li­ku na­pra­vi­ti emi­si­ju samo za svoj gušt, a danas joj to ne pa­da na pa­met.

- Da su me pi­ta­li to pri­je pet go­di­na, rek­la bih ot­ka­če­ni kviz, ali sad sam u zad­nje če­ti­ri go­di­ne za­pra­vo na­pra­vi­la sve što sam htje­la. Uos­ta­lom sad sam ta­mo gdje tre­bam bi­ti, fo­ku­sa vi­še nemam, vri­je­me je za ‘bye bye’ - iz­ja­vi­la je. Za sa­da is­tra­žu­je ko­jim smje­rom će se kre­ta­ti nje­zi­na ka­ri­je­ra na­kon te­le­vi­zi­je, a ka­že ka­ko je i pi­sa­nje jed­na od op­ci­ja.

- Vje­ru­jem u ono što je is­prav­no. Ka­da jed­nog da­na obja­vim knji­gu, on­da ću ta­mo na­pi­sa­ti

baš sve - rek­la je.

Iako je uga­si­la Fa­ce­bo­ok, naIns­ta­gram pro­fi­lu objav­lju­jefo­to­gra­fi­je sa sni­ma­nja; s usko­robiv­šim ko­le­ga­ma Da­vo­rom Me­š­trom iDa­ni­je­lom Tr­bo­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.