Fel­li­ni­je­va ‘Pro­ba or­kes­tra’ u ZKM-u

Po­seb­nost ko­ma­da je što će glaz­be­ni­ci i glum­ci na po­zor­ni­ci za­jed­no iz­vo­di­ti ori­gi­nal­nu glaz­bu Ni­ne Ro­te u adap­ta­ci­ji i kom­bi­na­ci­ji s glaz­bom M. Klju­čo

24sata - Cafe 24 - - TV LICE -

ni­ma­lo ne gu­bi na svo­joj ak­tu­al­nos­ti i druš­tve­noj kri­ti­ci, sto­ji u naj­a­vi. - Da­pa­če, či­ni nam se kao da je danas stva­ra­na i kao da go­vo­ri upra­vo o na­ma. Taj je or­kes­tar sim­bol na­šeg druš­tva i na­šeg vre­me­na. Os­li­ka­va kaos ko­ji ži­vi­mo i ago­ni­ju ne­mo­guć­nos­ti po­vrat­ka har­mo­ni­ji, go­vo­re iz ka­za­li­šta.

Li­ve­rić, ko­ji pot­pi­su­je

i sce­no­gra­fi­ju, od­lu­čio je “Pro­bu or­kes­tra” osu­vre­me­ni­ti i pri­bli­ži­ti da­naš­njem gle­da­te­lju, pa je ta­ko adap­ta­ci­ju i dra­ma­ti­za­ci­ju kul­t­no­ga pred­lo­ška, za ko­ji sce­na­rij za­jed­nič­ki pot­pi­su­ju Fel­li­ni i nje­gov čest kos­ce­na­rist Bru­nel­lo Ron­di, na po­zor­ni­ci ZKM-a pre­pus­tio dra­ma­ti­čar­ki Ni­ni Mi­tro­vić, sma­tra­ju­ći da nje­zi­no dram­sko pi­smo po­dr­ža­va i snaž­no pro­ži­ma fel­li­ni­jev­ski sen­zi­bi­li­tet.

“Pro­ba or­kes­tra” ujed­no je i po­s­ljed­nje dje­lo u ni­zu plod­ne glaz­be­no-film­ske su­rad­nje Fe­de­ri­ca Fel­li­ni­ja i skla­da­te­lja Ni­na Ro­te, pa je film­ska glaz­ba jed­na­ko bi­tan seg­ment ZKM-ove no­ve pred­sta­ve, u is­toj mje­ri ko­li­ko i nje­gov dram­ski pred­lo­žak, a iz­vo­de je, pr­vi put, uži­vo na sce­ni ZKM-ovi glum­ci. Za kos­ti­mo­gra­fi­ju su zas­luž­ni Dec­ker+Ku­tić, obli­ko­va­telj svje­tla je Alek­san­dar Čav­lek, di­zaj­ner zvu­ka Da­mir Ši­mu­no­vić, a ton obli­ku­je Mi­ros­lav Pi­šku­lić. (mr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.