ŠUPUT NA­PRA­VI­LA MIKROFON KO­JI GO­VO­RI KUPCIMA DA IH JA­KO VO­LI

Biv­ša al­p­ska ski­ja­ši­ca Ana Je­lu­šić Black (31) če­ka di­je­te sa su­pru­gom Tra­vi­som Blac­kom. Sret­nu vi­jest po­di­je­li­la je s pri­ja­te­lji­ma na druš­tve­noj mre­ži. Po­vo­dom dru­ge go­diš­nji­ce bra­ka na­pi­sa­la je sa­že­tak svih 730 da­na što je do sa­da pro­ve­la u bra­ku s mar­ke

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Jes­te li zna­li da sva­ki mikrofon ima snim­lje­nu poz­drav­nu po­ru­ku? Daa, po­ru­ka ko­ja ka­že da te vo­lim sva­ki put kad ga upa­liš, po­jas­ni­la je pje­va­či­ca Ma­ja Šuput (38) no­vi pro­jekt “Ma­ju­sh­ka”. U sni­ma­nju rek­la­me po­mo­gao joj je nje­zin pri­ja­telj Mar­ko Grub­nić (35) ko­ji je na po­du pri­dr­ža­vao svje­tle­će slo­vo M.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.