Za­vr­ši­la je tur­ne­ju i za­ra­di­la 640 mi­li­ju­na

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Osje­ćam se po­put su­per­že­ne na­kon svih tih kon­ce­ra­ta, is­tak­nu­la je pje­va­či­ca i glu­mi­ca Jen­ni­fer Lo­pez (49). Lo­pez je odra­di­la “All I Ha­ve” i sto nas­tu­pa te je za­ra­di­la vi­še od 640 mi­li­ju­na ku­na.

- Ka­kav bla­gos­lov! Ulo­ži­la sam ci­je­lu svo­ju du­šu, os­ta­vi­la sam je na po­du i da­la sam sve što imam. Bla­gos­lov­lje­na sam zbog va­še pot­po­re - rek­la je pje­va­či­ca. Lo­pez je na kon­cer­ti­ma pra­tio deč­ko Alex Ro­dri­gu­ez (42). (vb)

GO­RAN GAVRANOVIĆ, URED­NI­CA CAFÉ24: JASMINA BAUMAN, ART DI­REK­TOR: KRIS­TI­JAN ZINAJA, GRA­FIČ­KE URED­NI­CE: DARIJA PINJUH, IVA DVOJKOVIĆ NO­VI­NA­RI I SU­RAD­NI­CI: TATJANA PACEK, VALENTINA BOLTIŠ, DA­VOR LUGARIĆ, KLARA GLAVAČ, LUCIJA PTIČAR, RAMONA ŠČURIC LEKTURA: JASMINA BAUMAN; FO­TO­GRA­FI­JA NA NAS­LOV­NI­CI: MIRANDA ČIKOTIĆ/PIXSELL, FO­TO­GRA­FI­JE: PIXSELL, www.pixsell.hr, NEWS AGEN­CI­JA: NEW­SRO­OM, www.new­sro­om.hr, OGLAŠAVANJE: MIR­JA­NA GLAVAK (di­rek­to­ri­ca), tel. 01/6069-411, fax. 01/6069-600, e-ma­il: ogla­si@24sa­ta.hr, IZ­DA­VAČ: 24sa­ta d.o.o. OREŠKOVIĆEVA 6H/1, 10 010 ZA­GREB, MB: 3224945, OIB: 78093047651, TISKARA: TISKARA ZA­GREB d.o.o.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.