NAJTRAŽENIJI ČO­VJEK

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Mla­di Če­čen i pre­da­ni mus­li­man do­la­zi u Ham­burg i iz­a­zi­va sum­nji­ča­vost u nje­mač­koj špi­jun­skoj za­jed­ni­ci zbog mo­gu­će po­ve­za­nos­ti s is­lam­skim mi­li­tan­ti­ma. Nje­mač­ka od­vjet­ni­ca za ljud­ska pra­va An­na­bel po­ku­ša­va ga spa­si­ti od de­por­ti­ra­nja i po­mo­ći mu da nas­li­je­di no­vac ko­ji mu je otac os­ta­vio na taj­nom ra­ču­nu...

ŽANR: TRILER, 2014., SAD REŽIJA: AN­TON CORBIJN ULO­GE: PHILIP SEYMO­UR HOF­F­MAN ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.