NEPOMIRLJIVI

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Pa­ul Mo­ony os­ta­rje­li je re­vol­ve­raš ko­ji na­kon že­ni­ne smr­ti ži­vi osam­ljen na ma­loj far­mi sa svo­je dvo­je dje­ce - kće­ri i si­nom. Ži­vot je te­žak: sto­ka ugi­ba od bo­les­ti, že­tva je pod­ba­ci­la zbog su­še, on vi­še ni­je mlad, a i ne­vješt je u far­mer­skim pos­lo­vi­ma. Jed­nog da­na u nje­gov ži­vot ula­zi Sco­fi­eld Kid, mla­dić ko­ji do­la­zi po nje­ga nu­de­ći mu uno­san po­sao: tre­ba sre­di­ti ne­ko­li­ko ka­ubo­ja ko­ji su pros­ti­tut­ku “iz­rez­ba­ri­li” no­žem po li­cu. On pris­ta­ne, ali sa so­bom vo­di svog sta­rog pri­ja­te­lja, ve­te­ra­na iz Gra­đan­skog ra­ta. No še­rif je već pro­veo prav­du, ali ta prav­da ne za­do­vo­lja­va ni žr­tvu ni nje­zi­ne pri­ja­te­lje. Os­ta­rje­lom re­vol­ve­ra­šu po­nu­đe­na je do­bra na­gra­da da sam za­vr­ši po­sao i za­do­vo­lji prav­du... Film “Nepomirljivi” mo­žda je je­dan od naj­bo­ljih (an­ti)ves­ter­na snim­lje­nih u po­s­ljed­njih tri­de­se­tak go­di­na. Kao i uvi­jek kad su Eas­two­odo­vi fil­mo­vi u pi­ta­nju, is­pri­ča­ni si­že ne go­vo­ri mno­go, a u fil­mu je za­pra­vo ri­ječ o snaž­noj ana­li­zi mo­ra­la i li­ce­mjer­ja sta­rog Za­pa­da, o “ubi­ti ili bi­ti ubi­jen”, o raz­li­ci iz­me­đu mi­ta i po­vi­jes­ti.

ŽANR: VESTERN, 1992., SAD REŽIJA: CLINT EASTWOOD ULO­GE: CLINT EASTWOOD, GE­NE HACKMAN, MOR­GAN FREEMAN, RIC­HARD HAR­RIS

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.