OK­LA­DA STO­LJE­ĆA

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 7. 10. PROGRAM - -

Film se sas­to­ji od tri pri­če ko­je su odvo­je­ne, no do­ga­đa­ju se is­to­dob­no, a po­ve­zu­je ih rad­nja smje­šte­na u go­di­ne što su pret­ho­di­le ko­lap­su stam­be­nog tr­ži­šta 2007. U raz­dob­lju od 2006. do 2007. go­di­ne sku­pi­na ula­ga­ča inves­ti­ci­je je us­mje­ri­la pro­tiv ame­rič­kog hi­po­te­kar­nog tr­ži­šta. U svom is­tra­ži­va­nju ot­kri­li su ko­li­ko je ono krh­ko i ko­rum­pi­ra­no... Film je do­bio iz­ra­zi­to po­zi­tiv­ne kri­ti­ke ko­je su is­ti­ca­le vr­hun­ske glu­mač­ke iz­ved­be (po­go­to­vo Ba­lea, Car­rel­la i Gos­lin­ga), McKayo­vu re­ži­ju i sce­na­rij. Os­ca­ra je osvo­jio za naj­bo­lji adap­ti­ra­ni sce­na­rij, a no­mi­ni­ran je u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg fil­ma, naj­bo­ljeg re­da­te­lja, naj­bo­ljeg spo­red­no­ga glum­ca (Ba­le) i naj­bo­lje film­ske mon­ta­že. Oso­bi­to se is­ti­ču ne­uobi­ča­je­ne teh­ni­ke ko­ji­ma se film slu­ži ka­ko bi objas­nio za­mr­še­ne fi­nan­cij­ske ins­tru­men­te. U fil­mu se me­đu os­ta­li­ma po­jav­lju­ju Mar­got Rob­bie (Ja, Tonya), ku­li­nar­ska zvi­jez­da An­t­hony Bo­ur­da­in, pje­va­či­ca i glu­mi­ca Se­le­na Go­mez te eko­no­mist Ric­hard Tha­ler.

ŽANR: HUMORISTIČNA BIOGRAFSKA DRA­MA, 2015., SAD REŽIJA: ADAM MCKAY ULO­GE: CHRISTIAN BA­LE, STE­VE CARELL, RYAN GOSLING, BRAD PITT

★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.