KARTELI

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 7. 10. PROGRAM - -

Elit­ni tim DEA-inih age­na­ta je za­du­žen za za­šti­tu opas­nog kra­lja dro­ge. Sklo­ne ga u luk­suz­ni ho­tel ka­ko bi ga dr­ža­li na si­gur­nom, no usko­ro se na­đu u ve­li­koj za­sje­di ko­ju or­ga­ni­zi­ra­ju nje­go­vi biv­ši su­rad­ni­ci ko­ji ga že­le spa­si­ti. Ho­tel je na­pad­nut, ho­će li kralj dro­ge bi­ti spa­šen ili uhi­ćen?

ŽANR: AK­CI­JA, 2017., SAD

REŽIJA: KEONI WAXMAN ULO­GE: STE­VEN SEAGAL ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.