KRA­LJE­VI SOULA

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 23:38

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Kad su se raz­dvo­ji­li pri­je tri­de­set go­di­na, Floyd Hen­der­son (B. Mac) i Lu­is Hin­ds (S. L. Jac­k­son), bi­li su poz­na­ti pra­te­ći vo­ka­li. Od ta­da ni­su raz­go­va­ra­li mo­žda za­to što je Lu­isa os­ta­vi­la že­na i uda­la se za Floyda. Pred nji­ma je po­nov­ni su­sret na­kon svih tih go­di­na jer su po­zva­ni na nas­tup u spo­men pje­vač­koj le­gen­di Mar­cu­su Ho­ok­su (J. Le­gend) ko­ji je iz­na­na­da umro. Ho­će li us­pje­ti sti­ći do New Yor­ka, Floyd ko­je­ga mu­či kuk i Lo­uis ko­ji ima pro­ble­ma s bu­bre­zi­ma, i za­pje­va­ti za­jed­no?

ŽANR: GLAZ­BE­NA KO­ME­DI­JA, 2008., SAD REŽIJA: MALCOLM D. LEE ULO­GE: SA­MU­EL L. JAC­K­SON, BERNIE MAC, SHA­RON LEAL, JOHN LE­GEND

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.