Naj­mla­đa yo­utu­be­ri­ca na Bal­ka­nu: Ro­di­te­lji su me pri­pre­mi­li na hej­te­re

Tri­na­es­to­go­diš­nja Mia Mi­šku­lin bez iči­je po­mo­ći doš­la je do vi­še od 90.000 pra­ti­te­lja na druš­tve­nim mre­ža­ma te stiže na To­tal­ni Jo­ombo­os 21. lis­to­pa­da

24sata - Cafe 24 - - TOTALNI JOOMBOS -

U ka­me­ru se za­lju­bi­la pri­je ne­go što je zna­la ho­da­ti, a da­nas je jed­na od naj­mla­đih yo­utu­be­ri­ca ko­ju pra­ti vi­še od 90.000 pra­ti­te­lja na Yo­uTu­be ka­na­lu.

Iako iz­gle­da poput ti­pič­ne ti­nej­dže­ri­ce, Mia Mi­šku­lin (13) u svo­jem dnev­ni­ku, toč­ni­je ka­me­ri, skri­va bo­gat pu­to­pis. Ova tri­na­es­to­go­diš­nja­ki­nja ima tri adre­se u pu­tov­ni­ci – onu u Vu­ko­va­ru u ko­jem se ro­di­la, za­tim iloč­ku gdje je živjela de­vet go­di­na i da­naš­nju, beč­ku. Una­toč to­mu što je mo­ra­la na­uči­ti pri­ča­ti sa­svim no­vi je­zik, Mia je bi­la us­traj­na u to­me da us­pi­je na Yo­uTu­be ka­na­lu, a re­zul­tat je vi­še od 90.000 pra­ti­te­lja.

- Yo­uTu­be je za

me­ne dru­že­nje i upoz­na­va­nje. Od kad sam po­če­la sni­ma­ti, upoz­na­la sam broj­ne yo­utu­be­re i stek­la no­ve pri­ja­te­lje. Pre­ko lje­ta obi­la­zi­la sam gra­do­ve u Hr­vat­skoj i Sr­bi­ji, a na­dam se da ću usko­ro i u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, Cr­nu Go­ru te Ma­ke­do­ni­ju jer mi se pu­no pra­ti­te­lja jav­lja i po­zi­va me da do­đem u nji­hov grad - is­pri­ča­la nam je Mia te do­da­la: - Pri­je ne­go što je od­lu­či­la sni­ma­ti za Yo­uTu­be, pri­ča­la sam s ro­di­te­lji­ma ko­ji su mi rek­li ka­ko to zah­ti­je­va pu­no vre­me­na i upo­zo­ri­li me na to da ću se mo­ra­ti no­si­ti ne uvi­jek s li­je­pim ne­go i hej­ter­skim ko­men­ta­ri­ma – is­pri­ča­la je Mia, ko­ja je u to vri­je­me ima­la 11 go­di­na. Dok šes­to­go­diš­nji yo­utu­ber Ryan ima 16 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja na ka­na­lu Ryan ToysRe­vi­ew, od ko­jeg je u 2017. za­ra­dio 64 mi­li­ju­na ku­na pro­fi­ta, tri­na­es­to­go­diš­nja Mia još ne pri­ča o to­li­kim broj­ka­ma.

Nje­zi­ne su ipak ne­što ma­nje, no na njih se ite­ka­ko po­no­si.

- Još sam naj­mla­đa yo­utu­be­ri­ca na Bal­ka­nu ko­ja je bez po­mo­ći dru­gih yo­utu­be­ra sti­gla do 91 ti­su­će pra­ti­te­lja – rek­la je Mia. S ob­zi­rom na to da se Mia usko­ro bli­ži broj­ki od 100.000 pra­ti­te­lja, pla­ni­ra sni­mi­ti pje­smu, zbog če­ga od­la­zi na sa­to­ve pje­va­nja. Osim pje­va­nja u slo­bod­no vri­je­me ba­vi se pli­va­njem, a sva­ka os­ta­la slo­bod­na mi­nu­ta po­sve­će­na je sni­ma­nju vi­dea ko­jem čes­to pri­po­mog­nu i mla­đe ses­tre. Bez ob­zi­ra na sla­vu ko­ju joj druš­tve­ne mre­že tre­nu­tač­no pružaju, Mia ka­že ka­ko je u ško­li ne gle­da­ju kao po­pu­lar­nu yo­utu­be­ri- cu ni­ti se ona ta­ko ne pred­stav­lja.

- Jako sam po­nos­na i sret­na što pos­to­je oni ko­je mo­gu na­smi­ja­ti sa svo­jim vi­de­ima – za­klju­či­la je Mia.

Naj­ve­ću pot­po­ru u obi­te­lji sva­ka­ko joj da­je otac Igor, ko­ji po­ma­že oko sni­ma­nja i mon­ti­ra­nja vi­dea te pu­tu­je s njom na raz­na re­gi­onal­na okup­lja­nja yo­utu­be­ra poput Bal­kan Tu­be Fes­ta, ali i To­tal­nog Jo­omBo­osa 21. lis­to­pa­da u Za­gre­bu. Osim Mi­je, na To­tal­nom Jo­om­bo­osu bit će naj­ve­ći re­gi­onal­ni yo­utu­be­ri (Ba­ka Pra­se, Cho­da, Ni­ka&Ris­ta...), ali i naj­ve­ći svjet­ski yo­utu­ber – KSI. Ci­je­ne ulaz­ni­ca kre­ću se od 119 pa sve do 1500 ku­na, što je ci­je­na Me­et & Gre­et + Fan Pit ulaz­ni­ce s ko­jom mo­že­te upoz­na­ti svjet­sku zvi­jez­du - KSi-a. Ulaz­ni­ce ku­pi­te na En­trio. hr ili na svim En­trio pro­daj­nim mjes­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.