SVI­JET PARKOURA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Cam je nju­jor­ški dos­tav­ljač na bi­cik­lu ko­ji je­dva spa­ja kraj s krajem i po­ku­ša­va ot­pla­ti­ti du­go­ve. U naj­mu je kod An­gie, ko­ja ima si­na Jo­eyja i du­žan je 15.000 do­la­ra Ki­ne­zu Ton­gu. Uni­šti bi­cikl kad se ne­poz­na­ta dje­voj­ka Nik­ki za­bi­je u nje­ga, ali ga ona upoz­na­je sa svi­je­tom parkoura te svo­jom ban­dom, ko­ji ko­ris­te par­ko­ur za pljač­ka­nje.

ŽANR: AK­CI­JA, 2015., SAD

RE­ŽI­JA: DA­NI­EL BENMAYOR ULO­GE: TAYLOR LAUTNER ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.