VAIANA - PO­TRA­GA ZA MITSKIM OTOKOM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Pus­to­lov­na ti­nej­dže­ri­ca Vaiana ot­plo­vi na opas­nu mi­si­ju ka­ko bi spa­si­la svoj na­rod. Ti­je­kom svo­jeg pu­to­va­nja, Vaiana sre­će ne­koć moć­nog po­lu­bo­ga Ma­uija, ko­ji ju vo­di u nje­zi­noj mi­si­ji da pos­ta­ne vr­hun­ska na­vi­ga­to­ri­ca. Oni za­jed­no plo­ve pre­ko oce­ana i su­sre­ću di­vov­ska ču­do­vi­šta, a Vaiana pu­tem os­tva­ru­je drev­nu mi­si­ju svo­jih pre­da­ka...

ŽANR: ANI­MI­RA­NI, 2016., SAD RE­ŽI­JA: CHRIS WIL­LI­AMS GLA­SO­VI: MIA NEGOVETIĆ ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.