SIR ALEX FER­GU­SON - TAJ­NE US­PJE­HA

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 14. 10. PROGRAM - -

Sir Alex Fer­gu­son naj­us­pješ­ni­ji je no­go­met­ni tre­ner svih vre­me­na. No on ni­je bio sa­mo tre­ner no­go­met­no­ga klu­ba ne­go i tvo­rac jed­nog od naj­ve­ćih bri­tan­skih tr­žiš­nih bren­do­va - Man­c­hes­ter Uni­ted obo­ža­va­ju fa­no­vi di­ljem svi­je­ta, pa čak i oni ko­ji ne go­vo­re en­gle­ski. Do­ku­men­ta­rac ot­kri­va taj­ne nje­go­vog us­pje­ha bez pre­se­da­na. Vr­lo is­kre­no on go­vo­ri o to­me što zna­či bi­ti vo­đa te objaš­nja­va ka­ko je to­li­ke go­di­ne os­tao u sa­mom vr­hu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.