NO­GO­MET: HR­VAT­SKA - JOR­DAN

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 14. 10. PROGRAM - -

Na­kon praz­nih tri­bi­na pro­tiv En­gle­ske, Ru­je­vi­cu će na­pu­ni­ti hr­vat­ski na­vi­ja­či ka­ko bi pro­tiv Jor­da­na poz­dra­vi­li svjet­ske vi­ce­pr­va­ke. Ni­je to re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja će Hr­vat­skoj na­pra­vi­ti pro­ble­me, uos­ta­lom, ci­je­la mom­čad vri­je­di tek pet mi­li­ju­na eura. No, mo­gao bi ovo bi­ti do­bar pu­cač­ki tre­ning, mo­glo bi ov­dje bi­ti jako pu­no go­lo­va... Ina­če Jor­dan je 110. na Fi­fi­noj ljes­tvi­ci, iz­me­đu Cen­tral­ne Afrič­ke re­pu­bli­ke i Si­er­ra Le­onea.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.