TA­BU

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 14. 10. PROGRAM - -

Ja­mes De­la­ney je na­oko iz­gu­bio sve, no na­kon što do­ži­vi bol­nu iz­da­ju, shva­ti da je čak i nje­go­va slo­bo­da ugro­že­na. Kru­ni i Is­toč­no­in­dij­skoj kom­pa­ni­ji na­po­kon se pru­ža pri­li­ka za ko­jom su čez­nu­le te ga za­jed­no od­lu­ču­ju jed­nom za­uvi­jek uni­šti­ti. Za to vri­je­me Lor­na od­lu­či ot­kri­ti is­ti­nu, a Zilp­ha je mo­žda svo­ju već pro­naš­la. Ulo­ge: Tom Har­dy (Ja­mes Ke­zi­ah De­la­ney), Jo­nat­han Pryce (Sir Stu­art Stran­ge), Je­ssie Buc­k­ley (Lor­na Bow)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.