FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA, 17. 10. PROGRAM - -

HBO

08:10 Že­ne 20. sto­lje­ća 10:10 Ma­ri­gold Ho­tel 12:10 Lju­di u cr­nom 3 13:55 Chips 15:35 Bri­ta­ni­ja 16:25 Bri­ta­ni­ja 17:15 Bla­de Run­ner 2049 20:00 Black Pan­t­her 22:15 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area II 23:15 Šest II 00:00 Spi­der-Man: Po­vra­tak ku­ći 02:10 Bi­lje­ške o jed­nom skan­da­lu

HBO 2

09:25 Neo­bi­čan ži­vot Ti­mot­hyja Gre­ena 11:10 Ala­din i kralj lo­po­va 12:30 Pot­pred­sjed­ni­ca II 13:00 Bi­je­la prin­ce­za 13:55 Jack ubo­ji­ca di­vo­va 15:50 Su­ro­ga­ti 17:20 Sa­jam ta­šti­ne 18:15 He­at­he­ri­ce 19:00 Trust 20:50 Ot­k­va­če­ni spe­ci­jal­ci 22:35 Cas­tle Rock 23:25 Laj­kaj, di­je­li, pra­ti

CINESTAR TV

09:00 Taj­ne i la­ži sa­vr­še­nog zlo­či­na 11:05 Prav­da za sve: Ulič­ni ra­to­vi, 1. dio 11:50 Prav­da za sve: Ulič­ni ra­to­vi, 2. dio 12:50 Pak­le­ni val 15:05 Usam­lje­na sr­ca 16:55 Pr­va li­ga 19:00 Po­dva­la21: 10 Ubo­ji­te na­mje­re 23:00 Si­ro­ve stras­ti 2

FOX CRIME

13:05 Smrt u ra­ju 14:10 Uboj­stva u Mid­so­me­ru 16:10 Mr­tvo­zor­ni­ca 17:10 Bez tra­ga 18:10 Navy CIS 19:10 Navy CIS 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 96 sa­ti 22:00 Ins­tin­kt 22:55 Smrt u ra­ju 00:00 Bez tra­ga

CINEMAX

09:35 Bo­lje ne mo­že 11:55 Odred ot­pi­sa­nih 14:00 En­gle­ski pa­ci­jent 16:40 Slat­ki ži­vot 18:10 Slas­ti­čar 20:00 Dje­voj­ke iz Ber­li­na II 21:40 Žu­te pti­ce 23:15 Priv­lač­nost 01:00 Iz­li­je­če­ni 02:35 El­len 03:50 Zr­no

FOX LI­FE

13:50 Juž­njač­ko sr­ce 14:45 Ku­ći­ca iz sno­va 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Co­ugar Town 18:00 Ulov 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ri­ver­da­le 22:00 Za na­rod 22:55 Cu­re bez lo­ve 23:50 Co­ugar Town

EPIC DRA­MA

15:15 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 16:10 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 17:40 Ho­tel Grand 18:25 Fran­cu­sko se­lo 19:15 De­tek­tiv Mur­doch 20:00 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 Že­ne iz Blet­c­hleyja 21:45 Tu­do­ri 22:40 Pol­dark 23:40 Bor­gia

TV 1000

06:05 Bra­ća Grimm 08:00 Uboj­stvo prin­ce­ze Di­ane

09:30 Lju­bav po pro­pi­si­ma

10:55 Po­li­ca­jac iz vr­ti­ća 12:50 Za­štit­nik 14:30 Pod­sta­nar­ka 16:10 Gol­f­brej­ker 17:45 Bra­ća 19:20 28 da­na 21:00 Opas­na ši­fra 22:55 Vri­sak 3 00:50 Za­ni­ma­nje špi­jun 03:00 Ame­rič­ka pri­ča

05:35 Zem­lja iz­gub­lje­nih

KI­NO TV

06:00 Pos­li­je olu­je 08:00 Sim­pa­ti­ja za gos­po­đu Osve­tu

10:00 Ana, lju­ba­vi mo­ja

12:10 Dom He­min­gway

14:00 Lju­bav je u mo­di 16:00 Ja, Da­ni­el bla­ke 18:05 Pat i Mat na fil­mu (ani­mi­ra­ni)

20:15 Ne­oče­ki­va­na lju­bav

22:00 Ple­sa­či­ca

FILM TV 100019:20

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.