AGAPE

FILM HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Agape je film o bož­joj mi­los­ti, o lju­ba­vi Bo­ga pre­ma čo­vje­ku za­blu­dje­lom na kri­vi put. Prem­da je to sa­dr­žaj­no pri­ča o sve­će­ni­ku pe­do­fi­lu i lju­bav­nom tro­ku­tu s dvo­ji­com kriz­ma­ni­ka, ko­jeg cr­k­va de­gra­di­ra, a kriz­ma­ni­ci na kra­ju is­tu­ku, film po­či­va na du­bo­ko hu­ma­noj i po­zi­tiv­noj pre­mi­si pre­ma ko­joj se čo­vjek ima su­oči­ti sa so­bom da bi spoz­nao lju­bav ve­ću od svih ze­malj­skih, onu Bož­ju. Film je na 64. Pul­skom film­skom fes­ti­va­lu osvo­jio Zlat­nu are­nu za mon­ta­žu.

ŽANR: DRA­MA, 2017., HR­VAT­SKA RE­ŽI­JA: BRAN­KO SC­H­MIDT ULO­GE: GO­RAN BOG­DAN, PAVLE ČEMERIKIĆ, DE­NIS MURIĆ

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.