DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 18. 10. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

13:00 Koz­mos: Odi­se­ja u sve­mi­ru 14:00 Zvjez­da­ni raz­go­vo­ri 15:00 Bu­gat­ti Chi­ron: Usa­vr­ša­va­nje sa­vr­šens­tva 16:00 Me­ga­gra­đe­vi­ne 17:00 Yu­kon­sko zla­to 18:00 Pre­ži­vje­ti ple­me 19:00 Dru­gi svjet­ski rat: Pa­kao pod mo­rem 21:00 Hi­tle­ro­vo su­pe­ro­ruž­je 22:00 Dru­gi svjet­ski rat: Pa­kao pod mo­rem 23:00 Za­ku­lis­ni svi­jet na­cis­ta 00:00 Za­to­če­ni u ino­zem­s­tvu (kom­pi­la­ci­ja)

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

16:15 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Naj­čud­ni­je ži­vo­ti­nje: Mu­tan­ti 18:00 Po­s­ljed­nja div­lji­na Eu­ro­pe 18:55 Ži­vo­tinj­ska top-lis­ta 19:45 Pe­ca­nje ču­do­vi­šta 20:40 Po­s­ljed­nja div­lji­na Eu­ro­pe 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na

DOKU TV

13:00 Što je za­pra­vo in­ter­net? 14:00 Svi­jet mi­ri­sa 15:00 Ek­s­trem­ni gra­do­vi 16:00 Vr­hun­ski di­zajn: Ku­ća go­di­ne 17:00 Auto­mo­bi­li ko­ji su nas odre­di­li 18:00 Ve­li­ka europ­ska pu­to­va­nja že­ljez­ni­com 3 19:00 Bo­je Ki­ne 20:00 Naj­ve­će svjet­sko bla­go 21:00 Gos­po­da­ri glaz­be

SERIJA HTV 123:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.