UTO­ČI­ŠTE

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 18. 10. PROGRAM - -

Kad ta­jans­tve­na mla­da že­na (Ju­li­an­ne Ho­ugh) stig­ne u ma­li grad u Sje­ver­noj Ka­ro­li­ni, nje­na ne­volj­nost da se pri­dru­ži za­jed­ni­ci po­te­že pi­ta­nja o proš­los­ti. Ona će po­la­ko sku­pi­ti hra­brost da za­poč­ne ve­zu sa Alexom (Josh Du­ha­mel), udov­cem s dvo­je dje­ce. Ali mrač­ne taj­ne po­či­nju ugro­ža­va­ti njen no­vi ži­vot.

ŽANR: ROM. DRA­MA, 2013., SAD RE­ŽI­JA: LASSE HALLSTRÖM ULO­GE: JU­LI­AN­NE HO­UGH ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.