VE­TE­RI­NAR ENGEL

Vlas­nik pi­la­ne iživ­lja­va se na rad­ni­ci­ma i net­ko od njih iz­vr­ši aten­tat na nje­ga. Na er­ge­lu obi­te­lji ba­ne slat­ko­rje­čiv pos­lov­njak

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Qu­irin Engel baš na­mje­ra­va na­pra­vi­ti red u ne­ured­noj, za­pu­šte­noj ku­hi­nji kad se po­ja­vi Ja­co ka­ko bi na­po­kon otvo­re­no po­raz­go­va­rao s njim o nji­ho­voj sva­đi. Na­kon Ja­co­va fler­ta s Re­bec­com ve­te­ri­nar Qu­irin vi­še ne že­li ču­ti za pri­ja­te­lja, za ko­jeg sma­tra da ga je iz­ne­vje­rio. Engel ga od­bi­ja čak pus­ti­ti u ku­ću i že­li da se mak­ne od nje­ga.

Na mjes­tu za sje­ču dr­va u šu­mi po­jav­lju­je se vlas­nik pi­la­ne Na­ujoks i po­žu­ru­je rad­ni­ke s pos­lom. Kad Ber­lin­ger poč­ne bun­tov­no

UTO­RAK

go­vo­ri­ti pro­tiv tak­vog na­či­na ra­da i ne sla­že se sa še­fom, lju­ti­ti Na­ujoks ga smjes­ta ot­pus­ti. Qu­irin doz­na za to kad mu Ber­lin­ger do­ne­se ma ope­ra­ci­ju svog jar­ca. Is­tog da­na na­ve­čer net­ko je iz­vr­šio aten­tat na Na­ujok­sa.

Na er­ge­lu obi­te­lji Kar­l­sha­gen ba­ne slat­ko­rje­čiv pos­lov­ni čo­vjek, pred­sta­vi se kao In­go Ka­iser i ka­že Sibyl­le ka­ko mu je Bet­ti­na do­pus­ti­la da ta­mo smjes­ti svo­je ko­nje na ne­ko­li­ko tje­da­na. Bu­du­ći da se ra­di o sku­pim ras­nim ko­nji­ma, Ka­iser zah­ti­je­va da im So­nja Li­eb­mann što pri­je da injek­ci­ju pro­tiv te­ta­nu­sa.

SRI­JE­DA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.