ALEXANDRE NERO

KAD SU PO­TREB­NE SA­MO GA­ĆI­CE I GRUDNJAK, MI TO ODRADIMO

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Bra­zil­ski glu­mac, pje­vač i skla­da­telj (48) Alexandre Nero igra u “Im­pe­ri­ju”, a ka­ri­je­ru u te­le­no­ve­la­ma po­čeo je 2007. Ka­že da se na se­tu pu­no na­smi­jao s ko­le­gi­com Ma­ri­nom Ruy Bar­bo­som (23), a mo­ra­li su sni­mi­ti i sce­ne sek­sa.

- Ako serija zah­ti­je­va sa­mo ga­ći­ce i grudnjak, mi to odradimo. Smi­ješ­ne su mi gla­si­ne da smo sku­pa - re­kao je.

“Glu­mi­la sam u mju­zik­li­ma gdje se ko­ris­ti ci­je­lo ti­je­lo za ples i pje­va­nje, ali ovo me is­cr­pi­lo.”

o fi­zič­ki zah­tjev­noj se­ri­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.