Pro­pa­li ple­mi­ći u svi­je­tu obič­nog pu­ka

No­va serija ‘The Ro­ma­nof­fs’ na čak tri kon­ti­nen­ta pra­ti do­go­dov­šti­ne po­to­ma­ka ru­ske car­ske obi­te­lji Ro­ma­nov, a pro­jekt pot­pi­su­je čo­vjek ko­ji sto­ji iza se­ri­je ‘Mom­ci s Ma­di­so­na’, ko­ji je za ovu se­ri­ju do­bio odri­je­še­ne ru­ke i neo­bič­no ve­lik bu­džet

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Mat­t­hew We­iner kre­ativ­na je si­la iza se­ri­je “Mom­ci s Ma­di­so­na” ko­ja je go­to­vo vlas­to­ruč­no po­kre­nu­la trend “serija bo­ljih od fil­mo­va”.

I dok su “Mom­ci” go­to­vi (2007.-2015.), We­iner se pre­ba­cio na re­la­tiv­no neo­bi­čan pro­jekt ime­na “The Ro­ma­nof­fs”. Osam epi­zo­da du­gač­kih čak 90 mi­nu­ta (Va­ri­ety pi­še da su epi­zo­de neo­prav­da­no ta­ko du­gač­ke) ba­vi se po­tom­ci­ma ru­ske car­ske obi­te­lji Ro­ma­nov. Pri­če su, na­iz­gled, pot­pu­no ne­po­ve­za­ne i či­ni se ka­ko jed­na ne­ma ve­ze s dru­gom, osim što je je­dan od pro­ta­go­nis­ta uvi­jek po­to­mak obi­te­lji či­ja je glav­na “gra­na” stra­da­la u stre­lja­nju 1918. go­di­ne ka­da su bolj­še­vi­ci ubi­li ca­ra Ni­ko­lu II. i ca­ri­cu Alek­san­dru te nji­ho­ve kće­ri Ol­gu, Ta­ti­anu, Ma­ri­ju i Anas­ta­zi­ju (oko ko­je su se “vr­tje­le” pri­če da je pre­ži­vje­la) te pri­jes­to­lo­na­s­ljed­ni­ka Alek­se­ja. Ono što ih ve­že, osim kr­vi i po­la­ga­nja pra­va na pre­zi­me, ide­ja je da pri­pa­da­ju ne­čem ve­ćem, gran­di­oz­ni­jem i važ­ni­jem od sa­mih se­be - od sta­re plem­ki­nje u ve­li­kom pa­ri­škom sta­nu pre­pu­nom me­men­ta na ne­ki bo­lji ži­vot, ko­ja mal­tre­ti­ra svo­ju nje­go­va­te­lji­cu s Bli­skog is­to­ka za ko­ji tvr­di da je kul­tu­ro­lo­ška pus­ti­nja, pa do ne­uro­tič­no­ga brač­nog pa­ra či­ji se pro­ble­mi, is­pos­tav­lja se, ima­ju ve­ze, ba­rem ta­ko ka­že su­pru­ga, s ti­me što je muž “pra­vi Ro­ma­nov” - što god to zna­či­lo. Ama­zon je We­ine- ru dao, ba­rem se ta­ko či­ni, odri­je­še­ne ru­ke, kre­ativ­no i bu­džet­no. Po­pis glu­ma­ca ko­ji se po­jav­lju­ju u se­ri­ji, tj. sva­koj ma­lo cje­li­ni, i vi­še je no im­pre­si­van, pa su tu Mar­t­ha Kel­ler, Aa­ron Ec­k­hart, No­ah Wyle, Is­a­bel­le Hup­pert, Pa­ul Re­iser, Aman­da Pe­et, Di­ane La­ne i Chris­ti­na Hen­dric­ks, poz­na­ta po ulo­zi u “Mom­ci­ma”. Iako os­tva­re­nja na pr­vi po­gled ne­ma­ju ni­šta za­jed­nič­ko, Va­ri­ety pi­še ka­ko se We­iner u “The Ro­ma­nof­f­si­ma”, ko­ji će ima­ti pre­mi­je­ru 12. lis­to­pa­da, ne­pres­ta­no vra­ća na te­mu kom­plek­sa su­pe­ri­or­nos­ti ko­ji je “mo­rio” i mom­ke s Ma­di­so­na. Svi oni op­se­si­ra­ju oko os­tav­lja­nja ne­kog “na­s­ljed­stva” svi­je­tu, bi­lo ono kroz nji­hov rad, dje­cu, obi­telj, so­ci­jal­ni sta­tus ili kom­bi­na­ci­ju navedenog. Kroz slo­je­vi­to obla­ga­nje ži­vot­nih pri­ča te­škom pa­ti­nom i mis­ti­kom ko­ju no­si pre­zi­me Ro­ma­nov We­iner do­da­je još je­dan sloj “dra­me”. - Dra­ma­tič­no, bo­ga­to, pro­duk­cij­ski gla­mu­roz­no i ne­vje­ro­jat­no soč­no. Pre­pu­no bro­ka­ta, ve­li­kih glu­mač­kih ime­na i pre­kras­nih lo­ka­ci­ja. Ve­li­ka je šte­ta što is­pod po­vr­ši­ne ne­ma go­to­vo ni­če­ga - je­dan je od ko­men­ta­ra na pr­vu epi­zo­du. No o uku­si­ma se, ka­žu, ne ras­prav­lja i, iako je jas­no ka­ko ovo ni­su brit­ki “Mom­ci s Ma­di­so­na”, jed­na­ko je jas­no ka­ko u to­me ni­je po­an­ta. Ide­ja je evo­ci­ra­ti osje­ća­je i gla­mur ne­ke bar­šu­nas­te po­vi­jes­ti, neo­p­te­re­će­ne po­li­ti­kom, za­pa­ki­ra­ne u do­bru dra­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.