Lju­bi­mac svih že­na: Pri­je nas­tu­pa sam u ka­ran­te­ni

Uoči nas­tu­pa u za­gre­bač­koj Are­ni Zdrav­ko Čo­lić mo­ra proći ci­je­li pro­ces osi­gu­ra­nja i mje­ra za­šti­te što mu, ka­že, ni­je dra­go jer je iz­gu­bio kon­takt s pu­bli­kom

24sata - Cafe 24 - - KULTURA -

Da­nas mi obo­ža­va­te­lji­ce te­že pri­đu na kon­cer­ti­ma, ve­li­ko je osi­gu­ra­nje, pri­je nas­tu­pa sam u ka­ran­te­ni, odvo­jen sam od pu­bli­ke, re­žim je to, objas­nio je pje­vač Zdrav­ko Čo­lić (67). Bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki glaz­be­nik, od mi­lja ga zo­vu “mi­lje­ni­kom že­na”, priz­nao je ka­ko su mu nas­tu­pi osam­de­se­tih go­di­na bi­li bo­lji jer je tad, ka­že, pu­bli­ka bi­la slo­bod­ni­ja.

- Maj­ke mi mo­je, ne­ka­daš­nji kon­cer­ti po do­mo­vi­ma kul­tu­re bi­li su pu­no bo­lji. Ni­je bi­lo od­ma­ka od pu­bli­ke, če­lič­nih ogra­da, osi­gu­ra­nja, pa su se ra­đa­la poz­nans­tva, pri­ja­telj­stva, ve­ze. Jako sim­pa­tič­ne stva­ri ko­je ži­vot či­ne ljep­šim jer su se dje­voj­ke na­ba­ci­va­le, htje­le bi­ti u na­šoj bli­zi­ni - is­pri­čao nam je pje­vač. Tih go­di­na Čo­lu, Go­ra­na Bre­go­vi­ća i Vladu Ka­lem­be­ra pra­tio je glas sla­ma­te­lja žen­skih sr­ca. No Zdrav­ko je vr­lo suz­dr­žan kad tre­ba re­ći tko je od njih bio ve­ći fra­jer. - Ne mo­gu re­ći ‘ja’, dak­le, njih dvo­ji­ca. Svi smo bi­li po­pu­lar­ni, ali i vi­še od nas že­ne vo­lje­le su glum­ce. Dra­ga­na Ni­ko­li­ća, Ra­du Šer­be­dži­ju - ka­že Čo­lić. U mla­dos­ti je vo­lio osva­ja­ti že­ne, a to je ra­dio po zem­lja­ma gdje ga ni­su poz­na­va­le. - Sje­ćam se jed­nog ba­ra u Špa­njol­skoj. Fla­men­co, ži­va glaz­ba. Gle­dam zgod­ne že­ne, pje­va­či­ce. Jed­na mi se jako svi­dje­la, ot­ki­nuo sam. Spo­ra­zu­mi­je­va­li smo se ru­ka­ma i no­ga­ma - re­kao je Zdrav­ko za ko­jim će po­nov­no vri­šta­ti obo­ža­va­te­lji­ce, i to na kon­cer­tu u za­gre­bač­koj Are­ni 20. lis­to­pa­da. (rš, tp)

Nas­tu­pi su osam­de­se­tih go­di­na bi­li su bo­lji jer je tad, ka­že Čo­la, pu­bli­kabi­la slo­bod­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.