‘MU­ŠKA­RAC KO­JI IMA MA­MU NA INSTAGRAMU ZA ME­NE JE PI*KA’

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Spi­sa­te­lji­ca i pje­va­či­ca Ni­ves Cel­zi­jus (36) objas­ni­la je ko­ji su uvje­ti za mu­škar­ca ko­ji že­li postati nje­zin deč­ko. - Mo­ra pra­ti­ti glu­mi­ce Evu Men­des i So­fi­ju Ver­ga­ru, pje­va­či­ce Ri­han­nu, Jen­ni­fer Lo­pez, Je­le­nu Roz­gu i San­dru Afri­ku. U su­prot­nom pos­ta­je biv­ši - iz­ja­vi­la je. Čim su mi­gran­ti pro­va­li­li u ku­ću pje­va­ča Di­ne Mer­li­na (58 ) na­kon po­no­ći u Sarajevu, ak­ti­vi­rao se alarm, no ni­su uspjeli ni­šta ukras­ti. Po­li­caj­ci su br­zo sti­gli u Mer­li­nov dom, a na­kon po­tje­re uhva­ti­li sz jed­nog lo­po­va. Mi­grant ni­je imao do­ku­men­te kod se­be, pa se ni­je mo­gao ut­vr­di­ti nje­gov iden­ti­tet ni­ti na­ci­onal­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.