MIKA I GIBA VASIĆ NA­KON REALITYJA PROMIJENIT ĆE SPOL

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Mika i Giba Vasić (26) uš­li su s ro­di­te­lji­ma Ra­dom (53) i Ra­de­tom (58) po­čet­kom ruj­na u sr­p­ski re­ality “Za­dru­ga 2”. Od­go­va­ra­li su na pi­ta­nja o sek­su­al­noj ori­jen­ta­ci­ji, ali i o pro­mje­ni vlas­ti­ta spo­la. - Že­na ne pos­ta­ješ pre­ko no­ći. Pr­ve ko­ra­ke će­mo po­du­ze­ti pos­li­je realityja - od­go­vo­rio je Mika.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.