DOSTAVLJAČ

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Da­vid Woz­ni­ak odu­vi­jek je ži­vio vr­lo jed­nos­tav­no. Ra­dio je za obi­telj­sku tvrt­ku i ra­zvo­zio me­so. Sa svi­ma je bio do­bar te po­ma­lo nez­reo. Me­đu­tim, kad je saz­nao da je bi­olo­ški otac 533 dje­ce, a njih 142 na­mje­ra­va saz­na­ti tko se u kli­ni­ci za oplod­nju skri­va pod pse­udo­ni­mom “Star­buck”, sve se pro­mi­je­ni­lo u Da­vi­do­vom ži­vo­tu...

ŽANR: KO­ME­DI­JA, DRA­MA, 2013., SAD RE­ŽI­JA: KEN SCOTT ULO­GE: VINCE VAUGHN ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.