BLI­SKI OD­NO­SI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

An­ne je ne­dav­no ra­zve­de­na us­pješ­na fo­to­graf­ki­nja u ko­ju je za­ljub­ljen Dan, ro­ma­no­pis­ca u us­po­nu ko­ji se ba­vi pi­sa­njem os­mrt­ni­ca. U pri­ču se uklju­ču­je i sa­mo­uvje­re­ni der­ma­to­log Lar­ry i za­go­net­na Ali­ce. Svi oni ži­ve u su­vre­me­nom Lon­do­nu te na od­li­čan na­čin go­vo­re o ljud­ski od­no­si­ma mo­der­nog do­ba.

ŽANR: DRA­MA, 2004., SAD RE­ŽI­JA: MI­KE NICHOLS ULO­GE: JU­LIA RO­BERTS, JUDW LAW ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.