ZARAZA

FILM HTV 1 22:35

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Me­di­cin­ski triler o ši­re­nju vi­ru­sa ko­ji se pre­no­si za­ra­že­nim or­ga­niz­mi­ma te po­ku­ša­ji­ma is­tra­ži­va­ča i me­di­cin­skih rad­ni­ka da pre­poz­na­ju i obuz­da­ju bo­lest. Beth Em­hoff (G. Pal­trow) vra­ća se s pos­lov­nog pu­ta u Hong Kon­gu te pre­sje­da u Chi­ca­gu ka­ko bi se sas­ta­la s biv­šim lju­bav­ni­kom pri­je ne­go što se vra­ti obi­te­lji u Min­ne­apo­lis. Či­ni se da se ti­je­kom pu­ta pre­hla­di­la. Raz­bo­lio se i nje­zin šes­to­go­diš­nji sin Clark te su ga iz ško­le pos­la­li ku­ći. Bet­hi­no sta­nje se po­gor­ša­va. Ne­ko­li­ko da­na pos­li­je sru­ši­la se i do­ži­vje­la te­ške na­pa­de. Nje­zin su­prug Mit­ch (M. Da­mon) br­zo ju je odveo u bol­ni­cu, no ona umi­re, a uz­rok je ne­poz­nat...

ŽANR: TRILER, 2011., SAD RE­ŽI­JA: STE­VEN SODERBERGH ULO­GE: MATT DA­MON

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.