GOLIŠAVI JANKO PO­KA­ZAO JE SVOJ TORZO I ODUŠEVIO OBOŽAVATELJE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Fotografija sa sni­ma­nja u Če­škoj ko­ju je glu­mac Janko Po­po­vić Vo­la­rić (38) pos­ta­vio na druš­tve­noj mre­ži ra­zve­se­li­la je mno­go­broj­ne pra­ti­te­lje. Po­po­vić Vo­la­rić se sa­da raz­go­li­tio i po­ka­zao torzo u pa­uzi od sni­ma­nja na se­tu, a po vi­đe­no­me ni­je naj­jas­ni­je ko­ja će toč­no bi­ti nje­go­va glum­če­va ulo­ga. Iako lju­bav vi­še ne sta­nu­je na nji­ho­voj adre­si, po­što­va­nje iz­me­đu Je­le­ne Ve­lja­če (37) i Dra­žen Ču­ček (48) ni­je se iz­gu­bi­lo ni na­kon

ra­zvo­da. Biv­ši su­pruž­ni­ci i da­lje uži­va­ju u za­jed­nič­kim tre­nu­ci­ma s kće­ri Le­nom. – Ovo smo mi. Očins­tvo

u gra­du – na­pi­sa­la je sce­na­ris­ti­ca uz fo­to­gra­fi­ju Ču­če­ka ka­ko se igra s Le­nom. Ubr­zo je us­li­je­di­la no­va fotografija ko­jom je Je­le­na do­ka­za­la

da biv­ši part­ne­ri na­kon ra­zvo­da us­pje­li odr­ža­ti dos­to­jans­tven

od­nos.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.