Su­per­ta­lent po­lu­fi­na­lis­ti

Uz kan­di­da­te ko­ji su po­ka­za­li iz­nim­ne ta­len­te od ne­dje­lje u ko­je idu uži­vo gle­da­te­lje oče­ku­ju i toč­ke iz­ne­na­đe­nja

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Pra­va bor­ba tek po­či­nje, kan­di­da­ti mo­ra­ju bi­ti bo­lji od se­be sa­mih, mo­ra­ju da­ti vi­še ne­go što su po­ka­za­li na audi­ci­ja­ma.

Ži­ri je pos­tro­žio kri­te­ri­je i ne­ma vi­še gle­da­nja kroz pr­ste jer po­či­nje bor­ba ta­le­na­ta ko­ji idu u fi­na­le. Če­ka nas se­dam po­lu­fi­nal­nih emi­si­ja, sva­koj po­lu­fi­nal­noj emi­si­ji, svo­ju pri­li­ku za fi­na­le showa imat će de­set kan­di­da­ta, a sa­mo dvo­je naj­bo­ljih pro­ći će da­lje.

- Jed­na ši­ri­na i le­pe­za ko­je­kak­vih emo­ci­ja ko­je vi pre­zen­ti­ra­te i on­da us­pi­je­te pre­ni­je­ti na nas je za­div­lju­ju­će i zas­tra­šu­ju­će u is­to vri­je­me - rek­la je čla­ni­ca ži­ri­ja Mar­ti­na Tom­čić (43) ples­nom klu­bu Mo­dus. No ni­su svi kan­di­da­ti bi­li te sre­će te ih ži­ri ni­je sma­trao do­volj­no do­bri­ma da pro­đu da­lje. Sad će im se pru­ži­ti još jed­na šan­sa da do­ka­žu su­prot­no.

- Bit će to toč­ke iz­ne­na­đe­nja. Mo­žda ni­su za­di­vi­li ži­ri, ali su osvo­ji­li sr­ca gle­da­te­lja - rek­li su s No­ve TV. U ne­dje­lju će me­đu pr­vim na­tje­ca­te­lji­ma, od njih 45 ko­ji su proš­li da­lje, nas­tu­pi­ti i Iva Au­gus­ti­no­vić, ko­ja je ži­ri “iz­u­la iz ci­pe­la”.

- To ka­ko ste vi ušli, sra­me­ž­lji­vo, pa ovo, pa ono, pa on­da že­na ne da po­me­te po­zor­ni­cu ne­go ono, ne da ste si­gur­ni u to što ra­di­te ne­go to­li­ko li­je­pu bo­ju gla­sa ima­te, to­li­ko div­no pje­va­te - rek­la je dru­ga čla­ni­ca ži­ri­ja, pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put (36). Osim ple­sa­ča i pje­va­ča na po­zor­ni­cu će sta­ti i ilu­zi­onist ko­ji je šo­ki­rao i ži­ri i gle­da­te­lje.

- Ja sam iz­gu­bi­la dar go­vo­ra. Ku­žim ja to, kar­te, tri­ko­vi, pri­čam ti jed­no s dru­ge stra­ne ra­dim dru­go, ali br­zi­na tog swit­c­ha je do­is­ta zas­tra­šu­ju­ća - rek­la je za­pa­nje­na Mar­ti­na.

PLES­NI KLUB MO­DUS

Ba­ve se ple­som, edu­ka­ci­jom i na­tje­ca­telj­skim ple­som u mo­der­nom ple­su, ja­zzu i showu. Već su 19 go­di­na u re­pre­zen­ta­ci­ji Hr­vat­ske. U showu oče­ku­ju za­do­volj­stvo dje­ce, da im to bu­de mo­tiv i po­ti­caj da nas­ta­ve da­lje

MARIA SUVAČAROV Akro­ba­ci­ja­ma na svi­li u Tri­ko Cir­kus Te­atru ba­vi se če­ti­ri go­di­ne. Sve­mu ju je na­uči­la ma­ma, ko­ja joj je tre­ne­ri­caBELMIN OSMANBEGOVIĆ Do­la­zi iz gra­da Vi­so­ko iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, a u ‘Su­per­ta­len­tu’ pred­sta­vit će se sa svo­jimumi­je­ćem te­akwon­doa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.