13 SA­TI: TAJ­NI VOJNICI BENGHAZIJA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Film snim­ljen po is­ti­ni­toj pri­či o te­ro­ris­tič­kom na­pa­du na ame­rič­ki kon­zu­lat u Li­bi­ji, ko­ji se do­go­dio 11. ruj­na 2012. - toč­no 11 go­di­na na­kon straš­nog te­ro­ris­tič­kog na­pa­da na Wor­ld Tra­de Cen­ter, pri ko­je­mu je ži­vot iz­gu­bi­lo šes­te­ro si­gur­nos­nih služ­be­ni­ka, uklju­ču­ju­ći ame­rič­kog am­ba­sa­do­ra Cris­top­he­ra Ste­ven­sa.

ŽANR: AK­CI­JA, 2016., SAD

REŽIJA: MICHALE BAY ULO­GE: JOHN KRASINSKI ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.