FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 11. 11. PROGRAM - -

HBO

07:20 Čo­ko­la­da 09:25 Praš­či­će­va avantura 10:40 U kra­ljev­s­tvu div­ljih stvo­re­nja 12:25 Dru­ga­či­ji po­put me­ne 14:25 Jas­per Jo­nes 16:05 Že­ne 20. sto­lje­ća 18:05 Le­gen­da o Tar­za­nu 20:00 Naj­ve­ći showman 21:45 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area II 22:50 Vo­zač

HBO 2

08:15 Lju­di u cr­nom 3 10:00 Nos za zlo­čin III 10:45 Kong: Otok lu­ba­nja 12:40 Spi­der-Man: Po­vra­tak ku­ći 14:50 Uzvi­še­nje 17:15 Štrum­p­fo­vi 19:00 Mo­ja ro­đa­ki­nja Rac­hel 20:45 Ali­en: Sa­vez 22:45 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom V 23:15 Na­ša ka­ri­ka­tu­ra od pred­sjed­ni­ka

CI­NES­TAR TV

08:00 Ar­t­hur i Mal­ta­zar­do­va osve­ta 09:50 Spy Kids 4: U vr­tlo­gu vre­me­na 11:35 Ma­li Ni­co­las 13:25 Ca­re­vo no­vo ru­ho 15:20 Ve­li­ki Buck Howard 17:05 Lu­da igra u Texa­su 18:55 De­ri­šta 20:45 Do­bri pas­tir 23:40 Me­tal­li­ca Thro­ugh the Ne­ver

FOX CRI­ME

13:15 De­tek­tiv na Flo­ri­di 15:00 Sher­lock i Wat­son 16:50 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 17:50 Dvo­jac 20:05 De­tek­tiv na Flo­ri­di 21:05 Sret­nik 22:00 Ni­jan­se pla­ve 23:00 Tran­s­por­ter 00:00 Juž­njač­ka kra­lji­ca

CINEMAX

09:15 Downov svi­jet 09:30 O lju­ba­vi 2 11:20 Po­s­ljed­nji okr­šaj 13:00 Res­ta­ura­ci­ja 15:00 San za ži­vo­tom J. M. Bar­ri­eja 16:40 Otvo­re­na vra­ta 18:10 Dru­ga pri­li­ka 20:00 Ku­la tmi­ne 21:35 Spe­ci­jal­ni iz­vje­štaj 00:00 Trag ži­vo­ta

FOX LI­FE

09:20 Ku­ća­ni­ce 12:05 Napokon Pol­ly 14:00 Rat u ku­ći 15:15 Dru­gi po­ku­šaj 16:10 Za na­rod 17:05 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 19:00 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 20:00 Ti­je­lo je do­kaz 22:00 Ku­ća­ni­ce 00:45 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku

PICKBOX

11:20 Osve­ta u štik­la­ma 12:55 Na­s­hvil­le 15:10 Cr­ve­na kra­lji­ca 16:10 Kra­ljev­ska obi­telj 18:30 Let he­ro­ja 19:15 Krv­no srod­stvo 20:00 Cr­ve­na kra­lji­ca 21:00 Dru­ga strana no­go­me­ta 21:45 Vi­kin­zi 22:30 Naj­go­ra noć u ži­vo­tu

TV 1000

07:05 Is­ti­na o lju­ba­vi

08:40 Pre­okret 10:25 Bi­jes pod kon­tro­lom 12:10 Zem­lja iz­gub­lje­nih 13:50 Po­s­ljed­nji po­lju­bac 15:30 Pri­ča o Ric­kyju Bob­byju 17:15 Bil­ly El­li­ot 19:05 Tor­na­do 21:00 Smr­to­nos­na zo­na 22:40 Han­ni­bal

00:55 Ubo­ji­ca me­kog sr­ca

02:30 Rac­hel se udaje

05:25 Bo­žić­ni ju­nak

KI­NO TV

08:00 Mo­ja lju­bav­na pri­ča 10:10 Pat i Mat na fil­mu 12:00 Šet­nja me­đu gro­bo­vi­ma 14:00 Gos­po­đa Bo­vary 16:00 Ge­nij 18:00 Taj­no pi­smo 20:15 Lo­še druš­tvo 22:20 Lady Mac­h­bet 00:00 Smi­jem li te ubi­ti? 02:00 Taj­no pi­smo 04:00 Lo­še druš­tvo

FILM CI­NES­TAR TV20:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.