FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 15. 11. PROGRAM - -

HBO

12:55 Že­ne 20. sto­lje­ća 14:55 Po­či­njem po­nov­no 16:35 Ču­do s Hud­so­na 18:10 Mla­di Shel­don II 18:30 Pan­dže II 19:15 Slav­na i za­ljub­lje­na II 20:00 De­ja vu 22:05 Iz­van stak­le­nog zvo­na: Pu­to­va­nje s Alexan­drom Pe­lo­si 23:10 Vo­zač 01:00 Gos­po­din i gos­po­đa Adel­man

HBO 2

12:05 Pot­pred­sjed­ni­ca IV 12:35 Pre­ljub II 13:30 Mo­ja ve­če­ra s Her­véom 15:20 Zvi­jez­da 16:45 Nos za zlo­čin III 17:30 Kam­pi­ra­nje 18:00 Ša­lji­vac 18:25 Sal­ly za­uvi­jek 19:00 Ote­te 20:30 Uboj­stvo pre­ma knji­zi 22:05 Pa­trick Mel­ro­se 23:05 Vr­lo en­gle­ski skan­dal 00:05 Skri­ve­ne broj­ke

CI­NES­TAR TV

09:00 Dje­voj­ka iz Jer­seyja 11:10 Taj­na afe­ra 12:55 J… se, pro­fe­so­re 15:10 Pljač­ka 17:15 Uhi­ti me 19:05 Brač­ni ži­vot 20:45 Val22: 45 Ash pro­tiv zlih mr­tva­ca II 23:15 Apo­calyp­to 01:40 Fak­tor za­le­đi­va­nja, 1999, ak­ci­ja, SAD

FOX CRI­ME

16:20 Bat­tle Cre­ek 17:15 Bez tra­ga 18:15 Navy CIS 19:10 Navy CIS 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 Bull 22:00 Sret­nik 22:55 Sher­lock i Wat­son 00:00 Bez tra­ga 01:00 Bull 01:55 Navy CIS

CINEMAX

07:55 Za­mo­ta­na 08:15 Iqa­lu­it 10:00 Sjaj 11:40 Ide­al­ni dom 13:15 Fa­hren­he­it 451 15:00 Bra­zil­ci 16:40 Iqa­lu­it 18:25 Po­s­ljed­nja že­lja 20:00 Is­tje­ri­va­či du­ho­va 21:45 Psi od sla­me 23:35 Ne­bla­že­no sta­nje 01:05 Por­to

FOX LI­FE

14:45 Ku­ći­ca iz sno­va 15:15 Odras­ta­ti u su­per­mo­de­la 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Tro­fej­na že­na 18:00 Vra­ške slu­ški­nje 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ri­ver­da­le 22:00 Mla­đa 22:55 Cu­re bez lo­ve 23:50 Tro­fej­na že­na

PICKBOX

15:25 Na pra­gu sla­ve 16:10

Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 16:55 Na­s­hvil­le 17:40 Osve­ta u štik­la­ma 18:30 Skan­dal 20:00

Osve­ta u štik­la­ma 20:45

Agat­ha Chris­tie: Ne­sre­ća ne­vi­nih 21:35 Do­bro­doš­la k Ri­leyji­ma 23:25 Moć

TV 1000

06:45 Od­mor za pa­ro­ve 08:15 Bo­žić­na pje­sma 09:40

Neo­če­ki­va­ni zlo­čin 11:25 Bre­aking Bro­ok­lyn 13:00 Enid 14:25 San za ži­vo­tom 16:05

Od štre­be­ra do fra­je­ra 17:40

Ve­li­ki de­be­li la­ž­lji­vac 19:05 Tor­na­do 21:00 In­si­der 23:10 Smr­to­nos­na zo­na 00:50 Li­je­pe dje­voj­ke 02:40 U ono do­ba 04:55 Ame­rič­ka pri­ča

KI­NO TV

08:10 Ta­jans­tve­ni vlak 10:10 Ka­ko po­bi­je­di­ti vra­ga 12:00 Na uda­ru 14:00 Su­bur­ra 16:20 Noć­ne pri­če 18:05 Pho­ebe u zem­lji ču­de­sa 20.15 Ma­saryk 22:05 Noć na zem­lji 00:15 Sli­ka ko­ja os­ta­je 02:00 Pho­ebe u zem­lji ču­de­sa 04:00 Ma­saryk

FILM CI­NES­TAR TV23:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.