SPASILAČKA MI­SI­JA

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 15. 11. PROGRAM - -

CIA-inog umi­rov­lje­nog agen­ta Le­onar­da Tur­ne­ra ot­me skupina te­ro­ris­ta. Nje­gov sin Har­ry ra­di kao ana­li­ti­čar za is­tog pos­lo­dav­ca i stal­no ga od­bi­ja­ju kad se jav­lja za po­sao na te­re­nu. Sto­ga od­lu­či po­du­ze­ti vlas­ti­tu spa­si­lač­ku ope­ra­ci­ju pri če­mu vje­što iz­bje­ga­va iz­vjež­ba­ne ope­ra­tiv­ce, pro­fe­si­onal­ne ubo­ji­ce i me­đu­na­rod­ne te­ro­ris­te.

ŽANR: AK­CI­JA, 2015., SAD REŽIJA: STE­VEN C. MIL­LER ULO­GE: BRU­CE WILLIS ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.